PONOVNI JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic

                                                    P O N O V N I   J A V N I   O G L A S

                        za dodjelu u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic

 

Poslovni prostor, koji je predmet ovog ponovnog Javnog oglasa, daje se na korištenje (zakup) na period od 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora između korisnika poslovnog prostora

i Općine Konjic, sa mogućnošću produženja, u skladu sa Zakonom i Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 3/11).

 

Korisnik prostora može da izvrši adaptaciju i prilagodbu poslovnog prostora prema svojim potrebama uz saglasnost vlasnika poslovnog prostora. Sve navedene troškove adaptacije snosi korisnik poslovnog prostora. Korisnik poslovnog prostora se obavezuje pridržavati utvrđene namjene do trajanja zakupnog odnosa, a također dužan je plaćati sve zakonske i komunalne obaveze.

 

 

Javni oglas možete preuzeti na linku ispod:

 

ponovni javni oglas za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic

 

 

Aktuelno

  • 1
  • 2