JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine KOnjic

Raspisuje se javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine Konjic:
a) Zemljište i poslovne objekte zvani '' Gradac '' , površine 7.407 m2 ; označene kao k.č. broj: 706/2, upisana u zk. ul. 1331; k.o. Konjic I (Pomoćna zgrada 42 m2 , bazen 1016 m2 ; javno parkiralište 3947 m2 ;poslovna zgrada 142 m2 ; zemljište uz privrednu zgradu 2260 m2 )
b) Neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č. 706/3 ,površine 1.398 m2 upisane u zk. ul. ; K.O. Konjic I i k.č. 706/5 površine 6.258 m2 upisane u zk. ul. ; K.O. Konjic I
Nekretnine iz stava 1. ovog člana se prodaju kao cjelina , a radi gradnje sportsko-rekreacionog kompleksa, prema urbanističko tehničkim uslovima koje će utvrditi Služba za prostorno uređenje , građenje i obnovu u rješenju o urbanističkoj saglasnosti a proisteklih iz regulacionog plana ''Gradac''.
Korisna površina objekta će biti utvrđena nakon izrade Glavnog projekta objekata u postupku izdavanja odobrenja za građenje sa krajnjim rokom izgradnje svih objekata u roku od 6 ( šest ) godina.

2. POČETNA CIJENA NEKRETNINE
Početna cijena nekretnine iz tačke 1. ,koji se prodaju kao cjelina, iznosi:
Nekretnine iz tačke 1. pod a) 843.102,00 KM
Nekretnine iz tačke 1. pod b) 75.181,92 KM
U početnu prodajnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije – renta, ni ostale propisane naknade.

 

Javni oglas mozete pogledati u prilogu:

javni oglas

Aktuelno

  • 1
  • 2