Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  br.34/03, 65/13), člana 18 Statuta. JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – Prečišćen tekst- Br.01-13-3-1/17-sk od 21.06.2017. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic broj: 01-1-2-2/17 od 11.07.2017.godine, Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" d.o.o. Konjic

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic, na period od 4 (četri) godine.

Izbor i imenovanje direktora Javnog Komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic izvršit će NO Javnog Komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

 1. I.Opis pozicije / Poslova

- Vodi poslove Društva i rukovodi procesom rada;

- Priprema prijedloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;

- Donosi opće i pojedinačne akte koje ne donosi Skupština;

- Donosi opće i pojedinačne akte kojim rješava o pravima i obavezama zaposlenika;

- Prima zaposlenike u radni odnos i vrši raspored na poslove i određuje im plaću;

- Predlaže poslovnu politiku i Godišnji obračun, odnosno Periodične obračune;

- Odlučuje o upotrebi i raspodjeli sredstava zajedničke potrošnje, reklame i reprezentacije;

- Predlaže raspodjelu dobiti;

- Imenuje i razrješava rukovodioce podružnica;

- Zastupa i predstavlja Društvo;

- Odgovara za zakonitost rada i finansijsko poslovanje Društva;

- Obavlja i druge poslove utvrđene osnivačkim aktom i ovim Statutom.

 1. II.Uslovi

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove

 1. a) Opći uslovi
 1. 1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. 2.da nije stariji od 65 godina,
 3. 3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 4. 4.da nije rukovodio Društvom- Preduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak,
 5. 5.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine),
 6. 6.da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup nespojive sa dužnošću upet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 7. 7.da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
 8. 8.da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj:34/03 i 65/13),
 9. 9.da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora, ili odbora za revizijuu drugom privrednom društvu
 10. 10.da nije u sukobu interesa, u ličnom ili profesionalnom odnosu sa Društvom u kojem aplicira na poziciju direktora,
 11. 11.da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

 

 1. b) Posebni uslovi 
  1.              Za direktora može biti imenovano lice koje pored opšti uslova predviđenih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
  2. -        da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS), završen fakultet društvenog smjera, 
  3. -        da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine na rukovodećim poslovima. 
  4. -        da ponudi plan rada i program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,  
  5. -        da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: 

-      kraću biografiju, 

-      adresu i kontakt – telefon, 

-      izvod iz matične knjige rođenih, 

-      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova lična karta, 

-      dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome), 

-      dokaz o radnom iskustvu, 

-      program razvoja Društva za period od četiri godine, 

-      izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 3. 4. 5. 8. 9. 10. i 11. općih uvjeta, 

-      svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju opće i posebne uslove navedene u ovom javnom konkursu, 

-     uvjerenje nadležnog organa iz tačke 6. i 7. općih uvjeta,

 

Napomena:

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, br.49/06, 76/11 i 89/11).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu, koje posljednje bude objavilo oglas.

 

Prijavu sa svim traženim podacima treba dostaviti lično ili putem preporučene  pošte na adresu:

Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic

Musala do broja 3

88400 Konjic

 

Na koverti obavezno naznačiti:“ PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – ne otvarati“

 

Oglas će se objaviti u: 

-        Službenim novinama Federacije BiH“, 

-        dnevnom listu „Dnevni Avaz“ ,

-        na web stranici Općine Konjic i JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic.

 

 

Javni konkurs možete preuzeti u Attachment-u u prilogu:

Aktuelno

 • 1
 • 2