Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:

Šeherzada Alić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti opšte uprave i društvenih djelatnosti i vrši inspekcijski nadzor po pitanju poslova koji se nalaze u nadležnosti općine,
2. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Općine za koje nije nadležna ni jedna druga općinska služba za upravu,
3. priprema propise i druge akte iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
4. vrši poslove građanskih stanja, ovjere prepisa i legalizaciju potpisa, kao i poslove biračkih spiskova,
5. vrši poslove pružanja pravne pomoći građanima,
6. vrši poslove koji se odnose na organizaciju općinske uprave i njeno funkcionisanje,
7. vrši poslove prijemne kancelarije, uključujući prijem, evidentiranje, arhviranje, kovertiranje i otpremu pošte / kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu /,
8. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načlenika o pitanjima iz nadležnosti Sužbe,
9. sarađuje sa službama za upravu općina i Grada na području Kantona i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti Službe,
10. vodi službenu evidenciju o podacima koji se odnose na poslove iz nadležnosti Službe,te na zahtjeva stranaka izdaje uvjerenja o činjenicama iz te evidencije
11. sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalni preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svi drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada iz nadležnosti Službe,
12. vodi službenu evidenciju podnesenih zahtjeva za povrat stana,
13. vrši i druge poslove i zadatke koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnosti Službe,

Unutrašnja organizacija Službe

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru unutrašnje organizacione jedinice:

a) Odsjek za opštu upravu,
b) Odsjek za inspekcijske poslove.

Djelokrug unutrašnjih organizacionih jedinica

- Odsjek za opštu upravu

U ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:

1. kancelarijsko i arhivsko poslovanje, za potrebe jedinstvenog organa uprave i Općinsko vijeće,koje obuhvata : primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata ,združivanje akta, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata,
2. vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu / arhiviranje/ i njihovo čuvanje,
3. vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju,
4. vrši poslove građanskih stanja i poslove biračkih spiskova,
5. vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka,
6. saradnja sa svim organima koju su nadležni za stambenu problematiku,naročito sa kantonalnim i federalnim resornim ministarstvima ,
7. saradnja sa OSCE-om i OHR-om u cilju provedbe ANEXA VII Dejtonskog sporazuma,
8. izvršenje rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koje nemaju pravo izvršenja iz oblasti uprave za koje nije nadležna ni jedna druga služba,

- Odsjek za inspekcijske poslove

U ovom Odsjeku obavljaju se slijedeći poslovi :

1. inspekcijski nadzor nad stanjem u oblastima iz nadležnosti općine i po osnovu prenesenih ovlaštenja na općinu od viših nivoa vlasti ,
2. nalaganje preduzimanja potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u javnim ustanovama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana u svim sferama života i rada,
3. pregled tehničke dokumantacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima koje važe u konkretnoj oblasti,
4. davanje neophodnih stručnih mišljenja, nalaza i saglasnosti ,
5. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti tržišta i ugostiteljstva, veterinarstva, komunalne,sanitarne,urabanističko-građevinske inspekcije,
6. praćenje provođenja upravnih mjera,osiguranje provođenja tih mjera,poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja šđtetnih posljedica,
7. donošenje rješenja kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama,
8. saradnja sa drugim službama za upravu Općine i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti inspekcijskih poslova,
saradnja sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, radi realizacije planova i programa rada,