srijeda, 07 Oktobar 2015 13:59

Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Na 23. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 05.10.2015.godine, usvojene su sljedeće odluke (izvještaji):

 

1. Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana „Privredna zona – Buturovć Polje“ u Buturović polju, Općina Konjic;

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;

3. Odluka o utvrđivanju nacrta Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Konjic za period 2015-2020 i upućivanje na javnu raspravu;

4. Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi;

5. Odluka o usvajanju strateškog plana rada Općine Konjic za period 2015-2017.godine;

6. Odluka o formiranju istračivačko-edukativnog sektora „Geocentar“; 

7. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik za parking prostore JKP „Standard“ d.o.o Konjic; 

8. Izvršenje budžeta Općine Konjic za period januar – juni 2015. godine;

9. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Džajić (Šaban) Kemal iz Konjica;

10. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Duranović (Hasan) Zijo iz Konjica; 

11. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šahinović (Ahmed) Sedika iz Konjica; 

12. Informacija o radnim uslovima i rezultatima u učenju i vladanju u školama na području Općine Konjic u školskoj 2014/2015 godini;

13. Izvještaj o poslovanju ŠUMARSTVO „Prenj“ d.d. Konjic za period 01.01.2015 – 30.06.2015. godine; 

14. Izvještaj o radu Šumarstvo „Ljuta“ d.o.o. Konjic za period januar-juni 2015. godine.