srijeda, 09 Mart 2016 12:56

Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća

27. sjednici Općinskog vijeća Konjic

koja je održana dana 25.02.2016. godine, usvojene su sljedeće odluke, informacije:

 

1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2015. godinu;

2. Program rada Općinskog vijeća za 2016. godinu;

3. Zaključak o spajanju predmeta; 

4. Odluka o imenovanju članova Općinske izborne komisije Konjic; 

5. Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije Konjic; 

6. Odluka o uvođenju video nadzornog sistema u općini Konjic; 

7. Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana sportski centar „Gradac“- Konjic; 

8. Informacija o registraciji, prijavi i odjavi fizičkih i pravnih subjekata po vrstama i djelatnostima 1.01.2015 – 31.12.2015. godine; 

9. Informacija o dodjeli i realizaciji kredita iz revolving kreditne linije sa Vakufskom bankom Konjic za 2015. godinu; 

10. Zaključak o ovlaštenju Naćelnika u postupku javne prodaje „Energetika” Konjic.