srijeda, 13 April 2016 12:58

Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća

NA 28. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

KOJA JE ODRŽANA DANA 06.04.2016. GODINE

USVOJENE SU SLJEDEĆE ODLUKE :

 

 1. Izvještaj o provođenju Općinske politike i aktivnostima Općinskog Načelnika za 2015.godinu;
 2. Odluka o izvršenju budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;
 3. Program rada Općinskog Načelnika za 2016. godinu;
 4. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2016. godinu;
 5. Odluka o davanju saglasnosti na prenos koncesije za MHE “T-3” na slivu rijeke Trešanice;
 6. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje zemljišta i poslovnog objekta “Gradac”;
 7. Odluka o kupovini JP “Energetika” d.o.o. u stečaju Konjic;
 8. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Ustanovi dječiji vrtić “HAPPY KIDS” Konjic;
 9. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu
 10. Odluka o javnom redu i miru;
 11. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Rajič Franje iz Konjica.

.