ponedjeljak, 01 Avgust 2016 10:36

Poziv za prisustvo postupku javnog žrijebanja redosljeda političkih subjekata za imenovanje članova biračkih odbora

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA KONJIC

Broj: 33/16

Konjic, 25.07.2016.god.

 

SVIM POLITIČKIM SUBJEKTIMA OVJERENIM ZA UČEŠĆE NA IZBORIMA U IZBORNOJ JEDINICI KONJIC 2016. god. 

Predmet: Poziv za prisustvo postupku javnog žrijebanja redosljeda političkih subjekata za imenovanje članova biračkih odbora,

dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa odrdbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupak žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova za glasanje,  pozivamo Vas da dana 03.08.2016. god. (SRIJEDA) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinske izborne komiisje Konjic i CBS Konjic, na adresu ul. Trg državnosti do br. 1  Konjic prisustvujete postupku javnog žrijebanja redosljeda političkih subjekata za imenovanje članova biračkih odbora.

Nakon okončanog postupka žrijebanja a najkasnije do 09.08.2016.god. u skladu sa čl.2.19 (10) Izbornog Zakona dužni ste u zatvorenim kovertama Općinskoj izbornoj komisiji Konjic, na adresu ul. Trg državnosti do br. 1  Konjic ili predati lično u prostorijama OIK Konjic i CBS, do 14,00 sati 09.08.2016.god, dostaviti svoje prijedloge kandidata za članove biračkih odbora i njihove zamjenike.

Pored općih uvjeta propisanih članom 2.2. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, član biračkog odbora mora ispunjavati i posebne uslove:

  • da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor, po mogućnosti biti upisan  u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se kandidira;
  • da ima najmanje završenu srednju školsku spremu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;

Političke stranke i nezavisni kandidati obavezni su prilikom dostavljanja prjedloga za članove biračkih odbora, općinskoj izbornoj komisiji iste dostaviti na obrazcu SG-1, svojeručno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica političkog subjekta.

 

S poštovanjem,  

Dostaviti: - Naslovu

                - Centralna izborna komisija

                 - a/a       

PREDSJEDNIK OIK-a

Ejub Miljević