srijeda, 22 Februar 2017 14:39

Najava 2. sjednica Općinskog vijeća Konjic

Broj: 03-01-1- 359 /17

Konjic, 16.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 16. Statuta Općine Konjic («Službeni glasnik Općine Konjic», broj 04/11 i 06/11) i odredbi člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Konjic (»Službeni glasnik Općine Konjic«, broj: 1/05 i 5/10),  saziva

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC ZA DAN 27. 02. 2017. GODINE, 

(ponedjeljak ) SA POČETKOM U 11:00  SATI, U SALI OPĆINSKOG VIJEĆA – ZGRADA OPĆINE

 

ZA SJEDNICU SE PREDLAŽE SLIJEDEĆI DNEVNI RED:

1. Zapisnik sasjednice Općinskog vijeća , 29.12.2016. godine; 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Budžeta Općine Konjic za 2017.godinu; 

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2017. godinu; 

4. Prijedlog Odluke o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2017. godinu; 

5. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2017.godinu; 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Gradska apoteka Konjic“Konjic; 

7. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora JKP“Standard“ d.o.o Konjic; 

8. Prijedlog Odluke kapitalnih projekata za 2017. godinu; 

9. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016. godinu; 

10. Program rada Općinskog vijeća za 2017. godinu; 

11. Izvještaj o upisu fizičkih i pravnih lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području Općine Konjic u periodu od 01.01.2016.-31.12.2016.godine (informativno); 

12. Informacija o registraciji ,prijavi i odjavi fizičkih i pravnih subjekata po vrstama 01.01.2016-31.12.2016.godine (informativno); 

13. Pitanja i odgovori.

  

Predsjednik Općinskog vijeća

Ibro Halilović