petak, 10 Mart 2017 12:30

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Konjic 

Na 2. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.02. 2017. godine, usvojena su sljedeća akta : 

  1. Odluka o donošenju Budžeta Općine Konjic za 2017.godinu; 
  2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Konjic za 2017.godinu; 
  3. Odluka o iznosu raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za 2017.godinu; 
  4. Odluka o finansiranju političstranaka u Općinskom vijeću za 2017.godinu; 
  5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Gradska apoteka Konjic“Konjic; 
  6. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora JKP“Standard“ d.o.o Konjic; 
  7. Odluka o usvajanju kapitalnih projekata za 2017.godinu; 
  8. Odluka o imenovanju Uredničkog vijeća RTV Konjic; 
  9. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2016.godinu; 
  10. Program rada Općinskog vijeća za 2017.godinu.