srijeda, 10 April 2013 00:00

Odluke Općinskog vijeća sa 4. sjednice

Na 4. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 28.03.2013.godine, usvojena su sljedeće odluke:

 

1. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Orahovica“;
2. Program rada općinskog načelnika za 2013.godinu;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Agencije za ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o Konjic;
4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Agencije za ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o. Konjic;
5. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja;
6. Odluka o usvajanju Plana kapitalnih projekata za 2013.godinu;
7. Zaključak o neprihvatanju ponude Duranović (Hasana) Emira za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponuđenoj cijeni od 120,00 KM po m2;

Općinsko vijeće prihvatilo je:

- Informaciju biroa Konjic o strukturi zaposlenih građana Općine Konjic kroz akcije poticaja u zapošljavanju za 2012. godinu, sa zaključkom;
- Izvještaj o radu PU Konjic za period 01.01.2012 – 31.12.2012.godine.