nedjelja, 05 Maj 2013 07:05

Odluke Općinskog vijeća sa 5. sjednice

Na 5. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 30.04.2013.godine, usvojena su sljedeće odluke:

1. Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Konjic od 28.03.2013.godine;
2. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2012.godinu;
3. Odluka o izvršenju budžeta Općine Konjic za 2012.godinu;
4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području Općine;
5. Odluka o izmjenjenim okolnostima za dodjelu koncesije za izgradnju MHE na slivu rijeke Trešanice;
6. Odluka o davanju na korištenje i upravljanje „Zavičajnog muzeja" i „Rodne kuće Zuke Džumhura" Ustanovi „Narodni univerzitet" Konjic;
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni minimalne mjesečne zakupnine za poslovne i stambene prostore;
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni;
10. Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica;
11. Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina, gradskog građevinskog i ostalog zemljišta na području Općine Konjic;
12. Odluka o visini naknade za ustupanje zemljišta uz javne ceste, javne površine, građevinskog i ostalog zemljišta kojim upravlja Općina Konjic;
13. Rješenje o dodjeli na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u naselju Bradina neizgrađenog građevinskog zemljišta „Željo" d.o.o. Konjic;
14. Rješenje o dodjeli na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u naselju Bradina neizgrađenog građevinskog zemljišta Šabanović (Saliha) Ahmedu iz Sarajeva;
15. Izvještaj o radu JU „Centar za socijalni rad" u Konjicu;
16. Izvještaj o radu Ustanove „Narodni univerzitet" Konjic za 2012.godinu;
17. Izvještaj o radu Ustanove „Sportska dvorana" za 2012.godinu,
18. Izvještaj o radu „RTV" d.o.o. Konjic za 2012.godinu, sa finansijskim pokazateljima.