četvrtak, 17 Oktobar 2013 00:00

Odluke Općinskog vijeća sa 7. sjednice

Na 7. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 30.09.2013.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Konjic od 06.06.2013.godine;
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za ustupanje zemljišta uz javne ceste, javne površine, građevinskog i ostalog zemljišta kojim upravlja Općina Konjic;
3. Odluka o prodaji objekta i zemljišta;
4. Odluka o prodaji poslovnih prostora;
5. Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene;
6. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
7. Odluka Načelnika Općine Konjic o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta Općine Konjic za 2014-2016.godinu (informativno);
8. Odlluka o davanju saglasnosti na prenos koncesije za MHE" T-4 „ na slivu rijeke Trešanice";
9. Odluka o formiranju Savjeta Prostornog plana;
10. Izvršenje budžeta Općine za januar–juni 2013.godine;
11. Zaključak o neprihvatanju ponude Sofo (Muhameda) Alije i Zejnebe iz Konjica za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponuđenoj cijeni;
12. Informacija o radnim uslovima i rezultatima u učenju i vladanju u školama na području Općine Konjic u školskoj 2012/13.godini;
13. Informacija o stanju zdravstvene zaštite u Općini Konjic za 2012.godinu;
14. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekata razvoja proizvodnje i prerade voća na području Općine Konjic;
15. Informacija o trenutnom stanju u JKP „Energetika" d.o.o. Konjic.