srijeda, 18 Decembar 2013 12:00

Odluke Općinskog vijeća od 27.11.2013.g.

Na 8. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.11.2013. godine, usvojene su sljedeće odluke:

 

1. Odluka o Rebalansu budžeta Općine Konjic za 2013.godinu;
2. Nacrt budžeta Općine Konjic za 2014. godinu;
- Zaključak o stavljanju na javnu raspravu budžeta za 2014.godinu u roku od 15 dana
3. Izvršenje budžeta za januar – septembar 2013.godine;
4. Odluke o davanju na korištenje pokretne imovine Agenciji za ekonomski razvoj „Prvi korak" d.o.o. Konjic;
5. Deklaracija o protivljenju donošenja novog Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata;
6. Odluka o preuzimanju obaveza iz Plana upravljanja za serijsku međudržavnu nominaciju nekropola sa stećcima;
7. Izvještaj o radu „Centra za ribarstvo „Neretva" Konjic za 2012.godinu, sa finansijskim pokazateljima;
8. Izvještaj o radu J.U. Dječije obdanište „Zulejha Begeta" u Konjicu za pedagošku 2012/2013.godinu;
- Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta" u Konjicu za 2012.godinu;
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2013/2014. godinu;
9. Izvještaj o radu JZU Gradska apoteka Konjic za 2012. godinu, sa finansijskim pokazateljima;
- Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2012.godinu.