srijeda, 30 April 2014 00:00

Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Na 12. SJEDNICI Općinskog vijeća koja je održana 30.04.2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Konjic od 27.03.2014. godine;
2. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambenog prostora na području Općine;
3. Odluka o određivanju matičnih područja i načinu vođenja matičnih knjiga u Općini Konjic;
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi;
5. Odluka o davanju saglasnosti na reaktiviranju dijela usaglašene varijante II u Regulacioni plan „Kolonija" za lokalitet „Pivnica" – „Unevit";
6. Odluka o kupovini poslovnog prostora „Garaže" u Konjicu, PSC „Partizanovo";
7. Odluka o prodaji poslovnih prostora u Konjicu;
8. Rješenje o dodjeli na korištenje radi izgradnje proizvodno-poslovnog objekta „Trgoprodukt" d.o.o. Konjic, K.O. Konjic I;
9. Rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta „Elektrodistribucija" Mostar radi izgradnje transformatorske stanice „Deponija" K.O. Galjevo;
10. Izvještaj o radu Šumarstvo „Prenj" d.d. Konjic za 2013. godinu, sa finansijskim pokazateljima;
11. Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad u Konjicu za 2013. godinu;
- Izvještaj o izvršenju budžeta JU Centar za socijalni rad za 2013. godinu;
12. Izvještaj o radu Ustanove Sportska dvorana, sa finansijskim pokazateljima za 2013. godinu;
13. Izvještaj o radu RTV d.o.o. Konjic za 2013. godinu, sa finansijskim pokazateljima;
14. Izvještaj o radu Ustanove Narodni univerzitet za 2013. godinu;
15 Izvještaj o radu Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic za 2013. godinu, sa finansijskim pokazateljima;

 

Sekretar Općinskog vijeća
Šoro Mirsada, dipl .pravnik