petak, 26 Decembar 2014 08:13

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Na 17. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 13.11. 2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Nacrt Budžeta za 2015. godinu;

2. Odluka o izmjeni Odluke o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje;
3. Odluka o općinskim administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi;
4. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za ustupanje zemljišta uz javne ceste, javne površine, građevinskog i ostalog zemljišta kojim upravlja Općina Konjic;
5. Odluka o imenovanju Uredničkog vijeća RTV d.o.o Konjic;
6. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Konjic.