utorak, 13 Januar 2015 11:10

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Na 18. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 29.12. 2014.godine, usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2014. godinu;

2. Odluka o donošenju budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;

3. Odluka o izvršavanju budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;

4. Odluka o utvrđivanju nacrta Regulacionog plana „Boračko jezero“ i upućivanje na javnu raspravu;

5 Odluka o davanju na korištenje poslovnog prosotra u Konjicu zvana „Tržnica“ JKP „Standard“ d.o.o. Konjic;

6. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Kašić Belmi iz Konjica;

7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Macić Saneli iz Konjica;

8. Zaključak o davanju saglasnosti na:

- Plan gazdovanja šumama Šumarstvu „Prenj“ Konjic za 2015. godinu;

- Plan gazdovanja za 2015. godinu – područje „Krša“;

- Plan gospodarenja „Ljuta“ d.o.o. Konjic za 2015. godinu;