srijeda, 18 Februar 2015 00:00

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Na 19. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana 18.02. 2015.godine, usvojene su sljedeće odluke:

- Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti u unutarnjem prometu društva „Centar za ribarstvo Neretva" d.o.o. Konjic (usklađivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH);
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva „Centar za ribarstvo" d.o.o. Konjic (broj: OPU 635/2008);
- Odluka o ovlaštenju predsjednika Općinskog vijeća;
- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2014. godinu;
- Program rada Općinskog vijeća za 2015. godinu;
- Odluka o rebalansu budžeta Općine Konjic za 2015. godinu;
- Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje Općinske izborne komisije Konjic;
- Javni oglas za imenovanje članova Općinske izborne komisije Konjic;
- Odluka o plaćama i naknadama u jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Konjic;
- Odluka o isplati transfera za zaposlenike „Rudar" d.d. u stečaju Konjic;
- Odluka o pristupanju izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za Općinu Konjic;
- Odluka o finansiranju parlamentarnih stranaka za 2015. godinu;
- Odluka o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana Općine Konjic za period 2013 – 2033.g.;
- Odluka o izmjenjenim okolnostima za dodjelu koncesije za izgradnju MHE na slivu rijeke Trešanica;
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i komunalnoj higijeni;
- Odluke o potraživanju sredstava od Vlade HNK ostvarenih privatizacijom PD" Riba Neretva" d.d. Konjic;
- Odluke o prodaji poslovnih prostora u Konjicu;
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora"Garaže" JKP „Standard" d.o.o. Konjic.