utorak, 14 Novembar 2017 11:25

Predmet: J A V N I K O N K U R S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Konjic

 

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

J A V N I K O N K U R S za prodaju nekretnina u vlasnitvu Opine Konjic.pdf

 

utorak, 08 Avgust 2017 10:28

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

 

 

Broj: 08-01-3-2422/17

Konjic, 31.07.2017. godine

                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11, 6/11) raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ''CENTAR ZA RIBARSTVO'' d.o.o. KONJIC

 

I

                Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ''Centar za ribarstvo'' d.o.o. Konjic.

 

II

Mandat

                Direktor se imenuje na period od 4 /četiri/ godine.

III

Opis pozicije

                Direktor društva ima funkciju uprave društva i odgovoran je za organizaciju i vođenje poslova društva i obavlja slijedeće poslove:

-          stara se o svrsihodnosti i zakonitosti rada društva

-          predstavlja društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju

-          zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje vezane za poslovanje društva

-          odlučuje o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika društva

-          vrši prijem u radni odnos te zaključuje ugovore o radu i donosi rješenja o rasporedu radnika

-          u saglasnosti sa osnivačem donosi pravilnike i druge opće akte društva,

-          stara se o vođenju i obezbjeđenju primjene računovodstvenih i finansijskih propisa u vođenju poslovnih knjiga

-          predlaže poslovnu politiku te učestvuje u izradi godišnjeg poslovnog plana investicija i finansijskog plana društva za narednu poslovnu godinu te vrši i druge radnje i poslove koje mu se stave u nadležnost na osnovu Zakona ili odlukom osnivaća.

 

IV

Uvjeti izbora

OPĆI UVJETI

 1. a)da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b)da je stariji od 18. godina,
 3. c)da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. d)da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine),
 5. e)da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prijestup, zloupotrebu položaja pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 6. f)da nema sukob interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa,
 7. g)da mu nije sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti direktora,
 8. h)da nema pravni ili finansijski interes u društvu,
 9. i)da ne obavlja funkciju u političkoj stranci
 10. a)V stepen tehničkog smjera
 11. b)Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 12. c)Da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja.

 

POSEBNI UVJETI

Na dužnost direktora društva, uz uslov ispunjavanja navedenih kriterija, imenuje se lice koje po menadžerskim iskustvima i znanjima najbolje odgovara za izršavanje operativnih i poslovnih potreba društva.

Iskustva i rezultati postignuti u dosadašnjem radu na istim i sličnim pozicijama svih kandidata uzet će se u obzir prilikom procjene kvalifikacije i menadžerskih sposobnosti.

 

 

V.

Potrebni dokumenti i dodatne informacije

 

               Uz prijajavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti i biografiju, adresu, kontakt telefon, uvjerenje o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, kopiju lične karte, dokaz o radnom iskustvu u struci, dokaz o radnom iskustvu u struci na rukovodećim poslovima, ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, ovjerenu izjavu da ne obavllja funkciju u političkoj stranci, ovjerenu izjavu da nema pravni ili finansijski interes u društvum (sve navedene izjave mogu biti formalno izražene u vidu tačaka jedinstvene izjave). Ispunjavanje općih uslova iz tačke e) i g), nakon provedene procedure izbora i imenovanja će provjeriti društvo službenim putem.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

               Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: ''PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ''CENTAR ZA RIBARSTVO'' d.o.o. Konjic – NE OTVARAJ'' na slijedeću adresu: Općina Konjic – Komisija za izbor i imenovanje direktora 88400 Konjic, Maršala Tita broj 64.

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog konkursa odbaciće se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti interviu.

 

 

      

utorak, 18 Juli 2017 11:57

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  br.34/03, 65/13), člana 18 Statuta. JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – Prečišćen tekst- Br.01-13-3-1/17-sk od 21.06.2017. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic broj: 01-1-2-2/17 od 11.07.2017.godine, Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" d.o.o. Konjic

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic, na period od 4 (četri) godine.

Izbor i imenovanje direktora Javnog Komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic izvršit će NO Javnog Komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

 1. I.Opis pozicije / Poslova

- Vodi poslove Društva i rukovodi procesom rada;

- Priprema prijedloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;

- Donosi opće i pojedinačne akte koje ne donosi Skupština;

- Donosi opće i pojedinačne akte kojim rješava o pravima i obavezama zaposlenika;

- Prima zaposlenike u radni odnos i vrši raspored na poslove i određuje im plaću;

- Predlaže poslovnu politiku i Godišnji obračun, odnosno Periodične obračune;

- Odlučuje o upotrebi i raspodjeli sredstava zajedničke potrošnje, reklame i reprezentacije;

- Predlaže raspodjelu dobiti;

- Imenuje i razrješava rukovodioce podružnica;

- Zastupa i predstavlja Društvo;

- Odgovara za zakonitost rada i finansijsko poslovanje Društva;

- Obavlja i druge poslove utvrđene osnivačkim aktom i ovim Statutom.

 1. II.Uslovi

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove

 1. a) Opći uslovi
 1. 1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. 2.da nije stariji od 65 godina,
 3. 3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 4. 4.da nije rukovodio Društvom- Preduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak,
 5. 5.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine),
 6. 6.da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup nespojive sa dužnošću upet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 7. 7.da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
 8. 8.da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj:34/03 i 65/13),
 9. 9.da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora, ili odbora za revizijuu drugom privrednom društvu
 10. 10.da nije u sukobu interesa, u ličnom ili profesionalnom odnosu sa Društvom u kojem aplicira na poziciju direktora,
 11. 11.da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),

 

 1. b) Posebni uslovi 
  1.              Za direktora može biti imenovano lice koje pored opšti uslova predviđenih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
  2. -        da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS), završen fakultet društvenog smjera, 
  3. -        da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine na rukovodećim poslovima. 
  4. -        da ponudi plan rada i program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,  
  5. -        da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti: 

-      kraću biografiju, 

-      adresu i kontakt – telefon, 

-      izvod iz matične knjige rođenih, 

-      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova lična karta, 

-      dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome), 

-      dokaz o radnom iskustvu, 

-      program razvoja Društva za period od četiri godine, 

-      izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 3. 4. 5. 8. 9. 10. i 11. općih uvjeta, 

-      svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju opće i posebne uslove navedene u ovom javnom konkursu, 

-     uvjerenje nadležnog organa iz tačke 6. i 7. općih uvjeta,

 

Napomena:

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, br.49/06, 76/11 i 89/11).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu, koje posljednje bude objavilo oglas.

 

Prijavu sa svim traženim podacima treba dostaviti lično ili putem preporučene  pošte na adresu:

Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic

Musala do broja 3

88400 Konjic

 

Na koverti obavezno naznačiti:“ PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – ne otvarati“

 

Oglas će se objaviti u: 

-        Službenim novinama Federacije BiH“, 

-        dnevnom listu „Dnevni Avaz“ ,

-        na web stranici Općine Konjic i JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic.

 

Javni konkurs možete preuzeti u Attachment-u u prilogu:

srijeda, 11 Juni 2014 22:59

Rezultati literarnog i likovnog konkursa za Dan općine Konjic 2014.

 

utorak, 13 Maj 2014 00:00

Predmet: Konkurs za prodaju poslovnih prostora u Konjicu - Borci nekadašnje preduzeće ELPLIN

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

ponedjeljak, 28 April 2014 13:12

Tema literarnog konkursa i za osnovce i srednjoškolce glasi: “Zavičajna razglednica od riječi“, dok će i osnovci i srednjoškolci - likovnjaci svoje kreacije raditi po motivu: „Zavičajni prizori“.

srijeda, 30 Oktobar 2013 00:00

Tema literarnog konkursa za učenike osnovnih škola sa područja općine Konjic je "Ja domovinu imam i u srcu je nosim", a za učenike „Srednje škole" Konjic tema je: „Prođoh Bosnom kroz gradove".

petak, 21 Juni 2013 00:00

Predmet: Konkurs za zauzimanje javne površine Kamena Ćuprija

Detalje možete preuzeti u dokumentu u prilogu.