četvrtak, 11 April 2013 19:59

Javni oglas za izbor članova upravnog i nadzornog odbora

Broj: 01-01-3-960/13.
Konjic, 25.03.2013.godine

Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, br. 34/03), i člana 38 Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic, br. 4/11 i 6/11) te Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova UO i NO broj: 09-01-3-895/13, načelnik Općine Konjic objavljuje:

 

JAVNI  OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA

Upravnog odbora Ustanove “Sportska dvorana” Konjic

Upravnog odbora Ustanove “Narodni univerzitet” Konjic
Nadzornog odbora “Radio-televizije” d.o.o. Konjic

I

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora ustanova i preduzeća kojima je općina Konjic osnivač na period od četiri (4) godine i to:
1. Tri člana Upravnog odbora Ustanove “Sportska dvorana” Konjic
- Jedan član (predstavnik uposlenika)
- Dva člana (predstavnika osnivača)
2. Tri člana Upravnog odbora Ustanove “Narodni univerzitet” Konjic
- Jedan član (predstavnik uposlenika)
- Dva člana (predstavnika osnivača)
3. Tri člana Nadzornog odbora “Radio-televizije” d.o.o. Konjic
- Jedan član (predstavnik uposlenika)
- Dva člana (predstavnika osnivača)

II

Uslovi Kandidati iz tačke I ovog javnog oglasa za imenovanje pozicije u upravnom i nadzornom odboru dužni su ispunjavati sljedeće uslove:

A. OPĆI USLOVI

1. da su državljani BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja,
4. da nisu otpušteni sa posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na
nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom
Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji),
6. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
(Službeni glasnik BiH, broj 16/02, 12/04),
7. da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduju,
8. da nisu lica kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u
nadležnosti ustanove u kojoj se kandiduju,
9. izjava da ne obnašaju dužnost, djelatnost ili da su na položaju koji dovodi do sukoba interesa
s njihovim službenim dužnostima u smislu čl. 19. Zakona o državnoj službi u F BiH (Službene novine F BiH, broj 29/03),
10. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu čl. 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drigim imenovanjima u F BiH (Službene novine F BiH,br. 12/03 i 34/03).

B. POSEBNI USLOVI
1. da imaju završen VII stepen stručne spreme uz radno iskustvo od najmanje 3 godine,
2. da nije član odbora/upravnih vijeća/ u više od jednog odbora/vijeća,
3. da posjeduju komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
4. da uživaju ugled u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje
upražnjene pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

III

Dokazi Kandidati su dužni uz prijavu na oglas da dostave kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, te originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova traženih oglasom:
1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. uvjerenje od poslodavca da nije otpušten sa posla kao rezultat disciplinske mjere,
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
5. dokaz o završenoj školskoj spremi (diploma),
6. uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
7. potpisane izjave kandidata na okolnosti iz tačke II alineje 5, 6,7, 9 i 10 pod A. i alineja 2 pod B.

IV

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom Komisija za izbor članova upravnog i nadzornog odbora obavit će intervju.

V

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Službenim novinama FBiH“, odnosno u dnevnom listu „Oslobođenje“. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora - ne otvarati" na adresu: Općina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje članova UO i NO, 88400 Konjic,Ulica m. Tita 62.


Dostaviti: NAČELNIK - Konjic Emir Bubalo, dipl.ecc
1. Ustanova Narodni univerzitet - Konjic
2. Ustanova Sportska dvorana
3. Radio-televizija d.o.o.Konjic
4. Službene novine F BiH
5. Oslobođenje
6. Radio Konjic
7. Oglasna tabla Općine Konjic
8. Služba za opću upravu, društvene
djelatnosti i inspekcijske poslove
9. www.konjic.ba
10. A/a