srijeda, 26 Avgust 2015 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to: .

- k.č. broj 444, u naravi livada 3. klase, zvana Pločara, površine 1262 m², sve upisano u ZK uložak 103, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².
- k.č. broj 446, ukupne površine 3883 m², zvana Pločare, u naravi livada 3. klase, površine 2971 m² i pašnjak 3. klase, površine 912 m²,
- k.č. broj 439, u naravi livada 3. klase, zvana Luščić, površine 827 m², sve upisano u ZK uložak 187, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².
- k.č. broj 445, u naravi livada 3. klase, zvana Rasadnica, površine 964 m², sve upisano u ZK uložak 98, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m².

 

Više u dokumentu u prilogu