utorak, 06 Oktobar 2015 06:30

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

JAVNI POZIV

 Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

             1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

 -         k.č. broj 2278/4, u naravi njiva 4. klase, zvana Pod, površine 1541 m²,

-          k.č. broj 2276/4, u naravi livada 4. klase, zvana Pod, površine 889 m²,

-          k.č. broj 2272, u naravi voćnjak 3. klase, zvana Pod, površine 227 m²,

-          k.č. broj 2271/1, u naravi njiva 4. klase, zvana Pod, površine 1451 m²,

 sve upisano u ZK uložak 360, K.O. Donje Selo, sa ukupnom cijenom od 24.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.