srijeda, 14 Oktobar 2015 07:03

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA 

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Bijela i to:

-          k.č. broj 2320, u naravi njiva 4. klase, zvana Njivetine, površine 528 m²,

-          k.č. broj 3682, u naravi njiva 4. klase, zvana Podvornica, površine 60 m²,

-          k.č. broj 3684, u naravi njiva 4. klase, zvana Podvornica, površine 168 m².

 sve upisano u ZK uložak 139, K.O. Bijela, sa cijenom od 9,50 KM/ m².

 2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

 3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.