petak, 23 Oktobar 2015 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV 
Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu  
PREDMET JAVNOG POZIVA 
 1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lađanica i to: 
- k.č. broj 444, u naravi livada 3. klase, zvana Pločara, površine 1262 m², sve upisano u ZK uložak 103, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 446, ukupne površine 3883 m², zvana Pločare, u naravi livada 3. klase, površine 2971 m² i pašnjak 3. klase, površine 912 m², - k.č. broj 439, u naravi livada 3. klase, zvana Luščić, površine 827 m², sve upisano u ZK uložak 187, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
- k.č. broj 445, u naravi livada 3. klase, zvana Rasadnica, površine 964 m², sve upisano u ZK uložak 98, K.O. Lađanica, sa cijenom od 9,5 KM/m². 
2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Službene novine Federacije BiH broj 52/09). 

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.