petak, 23 Oktobar 2015 06:48

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Lisičići i to:

-          k.č. broj 1521/1, u naravi voćnjak 3. klase, zvana Grahovište, površine 521 m²,

sve upisano u ZK uložak 577, K.O. Lisičići, sa cijenom od 19,00 KM/m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.