srijeda, 04 Novembar 2015 00:00

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:

-          k.č. broj 656, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 492 m²,

-          k.č. broj 711, u naravi voćnjak 2. klase, zvana Repovica, površine 1472 m²,

-          k.č. broj 712, u naravi jednim dijelom livada 5. klase, a drugim dijelom livada 4. klase, zvana Repovica, ukupne površine 7744 m²,

-          k.č. broj 719/2, u naravi pašnjak 3. klase, zvana Repovica, površine 352 m².

sve upisano u ZK uložak 921, K.O. Konjic I, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.