petak, 20 Novembar 2015 08:25

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Borci i to:

-          k.č. broj 1823, zvana Pobražnica, ukupne površine 4614 m², a koja je u naravi livada 3. klase, površine 4210 m² i njiva 4. klase, površine 404 m²;  

sve upisano u ZK uložak 720, K.O. Borci, sa ukupnom cijenom od 15.000,00 KM.

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.