Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede HNK-a sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)''

I   PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), sa pozicije -„Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)'', utvrđene u razdjelu 36, potrošačka jedinica 0003, ekonomski kod – 614500 Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine HNK“, broj: 13/17).

 Prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava vršit će se na osnovu Programa utroška sredstava Ministarstva, sa kriterijima raspodjele, kojeg je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  usvojila, dana, 14.06.2018. godine,  na 80. sjednici, Odlukom, broj: 01-1-02-1520/18 (u daljem tekstu: Program).

 

Prijave, sa potrebnim prilozima, dostavljaju se lično, na protokol, u vremenu od 11-14 sati, ili šalju preporučenom poštom, u zapečaćenim kovertama, na adresu:

 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Ministarstvo privrede

Husnije Repca bb, 88104 Mostar

sa naznakom:

 

„NE OTVARATI“

 

Prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika bespovratnih sredstava Ministarstva privrede HNK, za LOT, broj: ___, ___________________________________________    (upisati puni naziv LOT-a)

 

Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv / ime, adresa i kontakt telefon aplikanta, te se ovjeri pečatom aplikanta.

 

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana, računajući od dana objave ovog Javnog poziva u „Službenim novinama HNK“.

 Prijave, zaprimljene nakon isteka roka, neće biti uzete u razmatranje.

Detalje Javnog poziva i spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti na linku ispod:

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi