Logo
Printaj ovu stranu

Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 16. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  13.  06. 2019 .godine                                                      
usvojene su sljedeće odluke:

- Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja;

- Odluka o rebalansu budžeta općine za 2019.godinu;

- Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2018. godinu;

-  Program rada općinskog Načelnika   za 2019.godinu:

-  Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila  Javne ustanove „Prva osnovna škola“ Konjic;

- Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora

    RTV d.o.o Konjic  ispred reda zaposlenika;         

- Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora RTV                                                          

    d.o.o Konjic;

- Odluka o osnivanju poslovne zone „UNIS“Konjic;

- Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2019.-2021godinu;                                     

- .Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2018.godinu, sa finansijskim      

   pokazateljima;

-Izvještaj o radu RTV d.o.o Konjic za 2018. godinu, sa finansijskim      pokazateljima;  

- Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic za pedagošku 2017/ 2018.    godinu,sa finansijskim pokazateljima;

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba