Oglasi

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,


JAVNI POZIV
Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ d.o.o. Konjic

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08, 22/09, 109/12 ) člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“  br.34/03, 65/13), člana 18 Statuta. JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic – Prečišćen tekst- Br.01-13-3-1/17-sk od 21.06.2017. i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje direktora JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic broj: 01-1-2-2/17 od 11.07.2017.godine, Nadzorni odbor JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD" d.o.o. Konjic

Javni oglas o nadmetanju-licitaciji za prodaju nekretnine u vlasnistvu Općine Konjic

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“,broj 66/13 i 100/13), članova  2.,5.,7. i 8.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“,broj 17/14 ) i i člana 38. Statuta Općine Konjic ( '''Službeni glasnik Općine Konjic '' broj 4/11,6/11)   Načelnik Općine Konjic;  r a s p i s u j e 


JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Konjic


 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi