U susret Danu porodice gradonačelnik Ćatić posjetio šestočlanu porodicu Vrtić, koja je u prošloj godini dobila četvrto dijete

U povodu Dana porodice gradonačelnik Konjica Osman Ćatić danas je posjetio porodicu Vrtić, Azru i Sanela koji su roditelji četiri dječaka, izražavajući na ovaj način spremnost i namjeru Grada Konjica da bude snažna podrška mladim porodicama, sa posebnim akcentom na podršku majčinstvu. -Drago mi je da sam u prilici posjetiti ove plemenite mlade ljude i biti svjedokom bogatstva koje imaju, a to su njihova djeca i njihova porodica. Porodica Vrtić je dokaz da se mladi ljudi koji to žele mogu ostvariti...

Obavještenje o održavanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva

Shodno Zaključku Općinskog vijeća Konjic o usvajanju Nacrta Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva, obavještavamo građane općine Konjic da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva održati dana 19.05.2022. godine s početkom u 17.00 sati u Sali Općinskog vijeća Konjic. Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva se može preuzeti na linku: https://www.konjic.ba/ba/uprava/opcinske-sluzbe/obrasci-opcinskih-sluzbi/category/41-nacrt-odluke-o-organizovanju-i-funkcionisanju-za%C5%A1tite-od-po%C5%BEara-i-vatrogastva.html  Primjedbe, sugestije i prijedloge u vezi Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od...

Delegacija Grada Konjica prisustvovala obilježavanju Dana općine u prijateljskoj Općini Çaycuma u Republici Turskoj

Prijateljska Općina Çaycuma u Republici Turskoj proteklog vikenda obilježila je Dan općine, kojem je prisustvovala delegacija Grada Konjica, koju je predvodio gradonačelnik Osman Ćatić. Tokom posjete gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i načelnik Općine Çaycuma Bulent Kantarci potpisali su Protokol o saradnji, kojim su definisani pravci budućih zajedničkih aktivnosti na polju ekonomije, obrazovanja, kulture i sporta. Bila je ovo prilika za upoznavanje sa prirodnim i kulturnim vrijednostima prijateljske općine, kao i učešće u sportskim i kulturnim sadržajima priređenim u čast Dana općine...

U Konjicu večeras počeo Festival glumca Bosne i Hercegovine, koji je otvorio gradonačelnik Osman Ćatić

Večeras je u Konjicu u organizaciji Narodnog univerziteta svečano otvoren 9.Festival glumca Bosne i Hercegovine koji će do 15.juna publici ponuditi bogat i raznovrstan  program. - Imperativ nas koji živimo i djelujemo u Konjicu, u najljepšem gradu na Neretvi je afirmacija turističkih potencijala i širenje ponude kroz umjetnost i kulturu. Ulažući napore da to ostvarimo, nastojimo Konjičanima i svim posjetiocima Konjica predstaviti djela i sadržaje visoke estetske vrijednosti, na što smo posebno ponosni, jer ovaj grad živi i diše umjetnost, što...

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2022 GODINI

U prilogu možete preuzeti preliminarnu listu korisnika za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2022.godini:

Delegacija Općine Osmangazi – Bursa iz Republike Turske danas posjetila Konjic

U posjeti Konjicu danas je boravila delegacija Općine Osmangazi – Bursa iz Republike Turske, koju je predvodio načelnik Mustafa Dundar. Posjeta je bila prilika za upoznavanje sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, te sa radom i djelovanjem Gradske uprave. - Ovo je lijepa prilika da se upoznamo i stvaramo uslove za saradnju u budućnosti. Neka današnja posjeta, tokom koje smo upoznali ovaj prelijepi grad na Neretvi sa Starom kamenom ćuprijom, bude uvod za lijepe susrete i zajedničke aktivnosti koje će doprinijeti napretku zajednica...

Čestitka u povodu Bajrama

  Gradonačelnik Grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda u povodu Bajrama uputili su čestitku u kojoj se navodi : U povodu Ramazanskog bajrama, svim muslimankama i muslimanima u svoje lično ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da Bajram provedete u zdravlju, miru i ibadetu. Neka Vam dani Bajrama, nakon najsvjetijeg mjeseca, mjeseca posta, budu ispunjeni srećom i zadovoljstvom, unoseći u Vaše domove radost, koju ćete dijeliti sa svojim najbližim, porodicom, prijateljima i komšijama. Bajram je...

Čestitka u povodu Međunarodnog praznika rada

Gradonačelnik Grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda u povodu Praznika rada 1.maja uputili su čestitku u kojoj se navodi :   U povodu 1.maja Međunarodnog praznika rada u svoje lično ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da ovaj praznik provedete u dobrom zdravlju i miru sa porodicom i prijateljima, svjesni značaja borbe za radnička prava i radničku solidarnost kroz historiju. Neka ovaj praznik bude podsjećanje na njegove osnovne vrijednosti uz želju da svi koji...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi