Izen Hajdarević, potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas u posjeti Gradu Konjicu

Danas je Grad Konjic posjetio Izen Hajdarević, potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se u zgradi Gradske uprave Konjic sastao sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, sa kojim je razgovarao o aktivnostima i planovima Gradske uprave Konjic, te saradnji Konjica sa višim nivoima vlasti.

Svi studenti i srednjoškolci koji ispunjavaju uslove dobili stipendije, stipendije ostvarila 162 studenta i srednjoškolca

  Grad Konjic proširio obim stipendiranja studenata i srednjoškolaca, stipendije za akademsku/školsku 2022/2023.godinu ostvarila 162 studenta i srednjoškolca Danas je u sali Gradskog vijeća Konjic upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata i srednjoškolaca za akademsku/školsku 2022/2023. godinu. Stipendije Grada Konjica ostvarila su 162 studenta i srednjoškolca iz Konjica. - I u ovoj godini nastavljamo praksu proširivanja obima stipendiranja studenata i srednjoškolaca iz različitih kategorija. Namjera nam je da stipendiranjem obuhvatimo što veći broj mladih Konjičana, koji se obrazuju u srednjoj školi i visokoškolskim...

Obavještenje za stipendiste Grada Konjica

Obavještavamo stipendiste Grada Konjica, koji su ostvarili stipendiju u školskoj/ akademskoj 2022./ 2023. godini da će se potpisivanje ugovora obaviti u Svečanoj sali Gradskog vijeća Grada Konjica, u ponedjeljak 20.marta slijedom: 20.MART ( PONEDJELJAK) 09.00 SATI - Studenti- stipendisti Grada Konjica, sve kategorije, dobitnici stipendija za akademsku 2022./2023. godinu. 09.30 SATI - Srednjoškolci- stipendisti Grada Konjica, sve kategorije, dobitnici stipendija za školsku 2022./2023. NAPOMENA: Stipendisti koji nisu dostavili potvrde sa brojevima transakcijskih računa, dužni su iste dostaviti pri potpisivanju Ugovora. Stipendisti Grada Konjica koji su ranijih godina...

Solidarnost Konjičana na djelu, koji su ujedinjeni u podršci i pomoći narodu Republike Turkiye

Grad Konjic izdvojio 100.000 KM za pomoć stanovnicima područja koja je zahvatio zemljotres u Republici Turkiye, planirano stipendiranje dvoje djece iz grada Adiyamana tokom njihovog školovanja i organizovanje iftara u gradovima zahvaćenim zemljotresom Grad Konjic i njegovi stanovnici aktivno su se uključili u organizaciju prikupljanja i pružanja pomoći za stanovnike Republike Turkiye nakon potresa. Osim prisustva spasilačkih ekipa GSS Prenj Konjic i GSS stanice Konjic, koji su neposredno nakon potresa bili na raspolaganju stanovnicima gradova u kojima su boravili, Vijećnici Gradskog...

Projekat proširenja privremenog odlagališta otpada

Grad Konjic uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine uspješno je realizovao projekat proširenja privremenog odlagališta otpada sa mogućnošću tretiranja procjednih voda. Ovo je još jedan od projekta čiji je cilj finalizirati izgradnju i unaprijediti Centar za upravljanje otpadom, u svrhu adekvatnog odlaganja otpada i tretiranja otpadnih voda.

Jačanje institucionalnih veza Konjica i Jablanice sa Opštinama Danilovgrad i Bijelo Polje iz Crne Gore, kroz projekte prekogranične saradnje

Nakon nedavnog otvaranja centara kreativnih industrija u Konjicu, Jablanici, Danilovgradu i Bijelom Polju u okviru regionalnog projekta “Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica”, koji se implementira uz podršku EU, danas su u posjeti Konjicu boravile delegacije Opštine Danilovgrad Iz Crne Gore i Općine Jablanica, sa predstavnicima Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem. - Kreativne industrije povezuju mlade kreativce na regionalnom nivou, ali i nas predstavnike lokalnih zajednica kroz jačanje institucionalnih...

Čestitka u povodu 8.marta Međunarodnog praznika žena

U povodu Međunarodnog praznika žena 8.marta gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su čestitku u kojoj se navodi :  “Poštovane Konjičanke, u svoje lično ime i ime svojih saradnika upućujemo vam iskrene čestitke u povodu Međunarodnog praznika žena. Izražavajući poštovanje prema svim ženama koje u poslovnom, društvenom i privatnom životu nastoje dati svoj pečat napretku zajednice, društva i porodice želimo da vam ovaj, ali i svi naredni praznici budu ispunjeni zdravljem, srećom i zadovoljstvom. Ponosni...

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić u radnoj posjeti Crnoj Gori, nastavak uspješne saradnje

U radnoj posjeti Crnoj Gori proteklih dana boravio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, kojeg je tokom posjete primio Amer Halilović, savjetnik predsjednika Crne Gore. - Zahvaljujući našoj dosadašnoj saradnji razvile su se i realizovale brojne dobre ideje i projekti na polju uvezivanja lokalnih zajednica, te uspostavljeni čvršći partnerski odnosi po pitanju realizacije projekata, kroz programe prekogranične saradnje. Razmjena iskustava i njegovanje pobratimskih odnosa koje smo uspostavili sa lokalnim zajednicama u Crnoj Gori, kao i otvaranje mogućnosti za neke nove zajedničke projekte...

Gradske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik gradonačelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik gradonačelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik gradonačelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi