Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik gradonačelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba obavlja sljedeće poslove:

1. organizuje i obavlja sve stručne i administrativno- tehničke poslove koji se odnose na rad službi za upravu, Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

2. utvrđuje potrebe i vrši nabavku opreme, sredstava za čišćenje, goriva, kancelarijskog i elektro-tehničkog materijala, službena vozila i drugi potrošni materijal za sve službe za upravu, te vrši usluge servisiranja računske opreme i osiguranja imovine i objekata Općine,
3. vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu,
4. organizuje i vrši prevoz za službene potrebe državnih službenika i namještenika Općine i održava i čuva službena vozila Općine,
5. vrši personalne poslove (rad i radni odnosi) za državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu,
6. vrši izdavanje radne knjižice, duplikata radne knjižice, druge radne knjižice, te upis potrebnih podataka na bazi vjerodostojnih dokumenata.
7. vrši prijem, čuvanje i povrat radne knjižice i dokumentacije,
8. obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odlukom Općinskog vijeća prenesu na mjesne zajednice,
9. vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
10. priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
11. učestvuje u izradi tenderske dokumentacije za provđenja javnih oglasa, te priprema i izrađuje ugovore o nabavci roba, vršenju usluga i izvođenju radova,
12. vrši opsluživanje telefonske centrale Općine,
13. vrši fizičko obezbjeđivanje zgrade i prostorija Općine,
14. vrši tekuće i tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi Općine,
15. vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama Općine
16. obezbjeđuje realizaciju programa rada Općinskog vijeća i njegovih radnih rijela i u tom cilju ostvaruje stalnu saradnju sa Općinskim načelnikom i službama za upravu, kako bi te službe blagovremeno izvršile zadatke iz svoje nadležnosti predviđene u tom programu,
17. ostvaruje saradnju sa službama za upravu u vezi pitanja izrade propisa i drugih akata koja donosi Općinsko vijeće i samostalno izrađuje propise i druge akte za koje nisu nadležne službe za upravu (izradu Statuta Općine; Pravilnika o organizaciji i sisteatizaciji; Poslovnika o radu Općinskog vijeća i dr.),
18. organizuje rad Komisije za statutarna pitanja i propise na način da svi nacrti, odnosno prijedlozi propisa koje pripremaju službe za upravu blagovremeno razmotri ta Komisija i utvrdi konačne tekstove,
19. umnožava propise i sve druge materijale koje razmatra i donosi Općinsko vijeće i blagovremeno dostavlja vijećnicima i radnim tijelima Općinskog vijeća,
20. prati i realizuje odluke i zaključke Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća,
21. priprema izvještaje, informacije i druge materijale za potrebe Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela koji nisu u nadležnosti službi za upravu,
22. pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vjećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
23. vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata koja donosi Općinsko vijeće i obezbjeđuje da se doneseni propisi objave u Službenom glasniku Općine Konjic,
24. ostvaruje potrebnu saradnju sa odgovarajućim službama HNK, Javnim ustanovama i preduzećima Policijskom upravom, Izbornom komisijom BiH i međunarodnim organizacijama u odnosu na rješavanje pitanja iz nadležnosti Službi,
25. vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi predsjedavajući Općinskog vijeća, odnosno Općinsko vijeće.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi