Služba za zajedničke, stručne i inspekcijske poslove

Pomoćnik gradonačelnika za zajedničke , stručne i inspekcijske poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba obavlja sljedeće poslove:

 • organizuje i obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na primjenu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i drugih propisa iz stambene oblasti,
 • utvrđuje potrebe i vrši nabavku opreme, sredstava za čišćenje, goriva, kancelarijskog i elektro-tehničkog materijala, službena vozila i drugi potrošni materijal za sve službe za upravu, te vrši usluge servisiranja računarske opreme i osiguranja imovine i objekata Grada,
 • vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu,
 • organizuje i vrši prevoz za službene potrebe državnih službenika i namještenika Grada i održava i čuva službena vozila Grada,
 • vrši personalne poslove (rad i radni odnosi) za državne službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu,
 • vrši povrat radne knjižice i dokumentacije,
 • vrši opsluživanje telefonske centrale Grada,
 • vrši fizičko obezbjeđivanje zgrade i prostorija Grada,
 • vrši tekuće i tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi Grada,
 • vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama Grada,
 • ostvaruje stalnu saradnju sa Gradonačelnikom i službama za upravu, kako bi te službe blagovremeno izvršile zadatke iz svoje nadležnosti predviđene u tom programu,
 • ostvaruje saradnju sa službama za upravu u vezi pitanja izrade propisa i drugih akata koja donosi Gradsko vijeće i samostalno izrađuje propise i druge akte za koje nisu nadležne službe za upravu ( pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, i  ),
 • umnožava propise i sve druge materijale koje razmatra i donosi Gradsko vijeće
 • prati i realizuje odluke i zaključke Gradskog vijeća i radnih tijela Vijeća iz nadležnosti službe,
 • priprema izvještaje, informacije i druge materijale za potrebe Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela koji su u nadležnosti Službe,
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa odgovarajućim službama HNK, javnim ustanovama i preduzećima, policijskom upravom, i međunarodnim organizacijama u odnosu na rješavanje pitanja iz nadležnosti Službi,
 • vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe,
 • inspekcijski nadzor nad stanjem u oblastima iz nadležnosti grada i po osnovu prenesenih ovlaštenja na Grad Konjic od viših nivoa vlasti,
 • nalaganje preduzimanja potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u javnim ustanovama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana u svim sferama života i rada,
 • pregled tehničke dokumantacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima koje važe u konkretnoj oblasti,
 • davanje neophodnih stručnih mišljenja, nalaza i saglasnosti,
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti: tržno-ugostiteljske, veterinarsko-sanitarne,komunalne, urbanističko-građevinske inspekcije,
 • praćenje provođenja upravnih mjera,osiguranje provođenja tih mjera,poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica,
 • donošenje rješenja kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama,
 • saradnja sa drugim službama za upravu Grada i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti inspekcijskih poslova,
 • saradnja sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, radi realizacije planova i programa rada,
 • vrši poslove planiranja i održavanja tehničke opreme i sredstava (Hardware-a) neophodnih za funkcionalno obavljanje djelatnosti općinskih službi iz domena informacionog sistema Grada,
 • vrši dodjelu prava korištenja operativnih i softverskih sistema korisnicima, e-mail adresa i ostalih pristupa informacionom sistemu grada,
 • vrši poslove uspostave i monitoringa pravilnog korištenja i upotrebe informacionih sistema u cilju ispravnog i uspješnog obavljanja radnih zadataka gradskih službi i uposlenika,
 • vrši ažuriranje i objavu podataka koji se prezentuju preko gradske WEB stranice u saradnji i na zahtjev službi za upravu,
 • obezbjeđuje materijalno tehnička sredstva za manifestacije u organizaciji Grada,
 • izrađuje pijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe,
 • pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Grada za projekte iz nadležnosti službe,
 • Izrađuje pijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe,
 • izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada službe i budžetom,
 • izrađuje mjesečne izvještaje o realizaciji Plana javnih nabavki  i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavki
 • prati propise iz obasti javnih nabavki
 • Izrada prijedloga godišnjeg plana javnih nabavki prema propisanoj metodologiji, praćenje njegove realizacije i predlaganje ažuriranja plana u skladu sa promijenjenim okolnostima,
 • Priprema izvještaja o realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki,
 • Učestvuje u izradi procedura javnih nabavki i donošenju akata koji regulišu ovu oblast,
 • Obavlja provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javne nabavke) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima,
 • Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije za provođenja javnih oglasa, te priprema i izrađuje ugovore o nabavci roba, vršenju usluga i izvođenju radova po provedenim postupcima javnih nabavki,
 • Daje pojašnjenja u vezi tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke,
 • Priprema i prati rad komisija Gradonačelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača,
 • Obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova,
 • Prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama u saradnji sa službama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih,
 • Vodi potrebne evidencije o pokrenutim postupcima, o najpovljnijim ponuđačima i okončanim postupcima,
 • Ostvaruje saradnju sa državnom Agencijom za javne nabavke po pitanjima iz domena javnih nabavki roba, vršenja usluga i izvođenja radova, te Odborom za žalbe u postupcima donošenja odluka po uloženim žalbama,
 • Vrši i sve druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost službe,
 • izrađuje mjesečne izvještaje o realizaciji Plana javnih nabavki  i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavki, prati propise iz obasti javnih nabavki

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru službe i Odsjeka za inspekcijske poslove  

 • inspekcijski nadzor nad stanjem u oblastima iz nadležnosti grada i po osnovu prenesenih ovlaštenja na grad od viših nivoa vlasti,
 • nalaganje preduzimanja potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u javnim ustanovama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana u svim sferama života i rada,
 • pregled tehničke dokumantacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima koje važe u konkretnoj oblasti,
 • davanje neophodnih stručnih mišljenja, nalaza i saglasnosti,
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti: tržno-ugostiteljske, veterinarsko-sanitarne, komunalne, urbanističko-građevinske inspekcije,
 • praćenje provođenja upravnih mjera, osiguranje provođenja tih mjera, poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera i aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica,
 • donošenje rješenja kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama,
 • saradnja sa drugim službama za upravu Grada i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti inspekcijskih poslova,
 • saradnja sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, radi realizacije planova i programa rada,

Šef odsjeka za inspekcijske poslove  036-712-246
Komunalni inspektori:  036 712-247
Urbanističko-Građevinski inspektor: 036-712-235
Tržišni inspektor: 036-712-235
Komunalni redari:  036-712-247 

 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi