Potpisan ugovor za izradu adresnog registra čime će adresni sistem u Konjicu biti znatno unaprijeđen

Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u nastojanjima da se uskoro krene sa izradom adresnog registra na području Konjica obezbjedili su uslove za realizaciju ovog projekta.

Ugovor o zajedničkim aktivnostima i realizaciji izrade projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima, i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica, nakon predstavnika Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, danas su u Gradskoj upravi Konjic potpisali gradonačelnik Osman Ćatić i direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko. Tokom sastanka kojem su uz predstavnike Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica prisustvovali predstavnici izvođača radova firme Geometrika d.o.o. Grude razgovarano je o načinu realizacije pomenutih aktivnosti.

- Riječ je o značajnom projektu koji se realizuje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i sada krećemo sa aktivnostima koje se odnose na Konjic. U prvoj fazi izrade adresnog registra izvršit će se analiza postojećeg stanja adresnog sistema u Konjicu, kako bi se on uskladio sa Zakonom o naseljenim mjestima u Federaciji BiH. Nakon toga uslijedit će faza evidentiranja postojećih adresa u naseljenom mjestu Konjic, a potom će biti urađen projekat u kojem će biti definisan obuhvat poslova za fizičko označavanje objekata u naseljenom mjestu Konjic tablama ulica i kućnim brojevima - kazao direktor Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko, naglašavajući da se sve radi u cilju uređenja adresnog sistema u kojem između ostalog više neće biti oznaka bb (bez broja).

Mirna Habibija – Sultanić, pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina izrazila je zadovoljstvo što se krenulo u navedene aktivnosti, naglašavajući značaj projekta kojim će se označiti veliki broj neoznačenih ulica i trgova,kao i stambenih objekata, što će olakšati dostavu pošte, nalaženje lokacije, te omogućiti korištenje modernih tehnologija za traženje lokacija – GPS navigacija.

- Projekat u udjelu od po 25 % finansiraju Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, dok Grad Konjic učestvuje sa 50 % udjela finansiranja. Aktivnosti na realizaciji počinju uskoro i u narednom periodu očekujemo saradnju građana Konjica sa predstavnicima firme Geometrika d.o.o. koja će izvoditi radove, kako bi se ovaj projekat što prije mogao završiti - kazala je pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica.

 

Obavještenje

Gradonačelnik Grada Konjica raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2022.godinu.

U prilogu možete preuzeti javni poziv i prijavni obrazac:

Obavještenje za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Bijela

Grad Konjic obavještava korisnike, odnosno vlasnike nekretnina koje se nalaze na području katastarske općine Bijela, da će u narednom periodu početi radovi dopunskog premjera na nekretninama, koje će izvoditi firma GEOBIRO d.o.o. Konjic.

Predmetom dopunskog premjera bit će nekretnine na kojima su evidentirane promjene (npr. gradnja, dioba i sl.).

Završetkom dopunskog premjeravanja nekretnina steći će se uslovi za početak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će vršiti Komisija za izlaganje podataka, imenovana od strane Gradskog vijeća Grada Konjica.

Pozivaju se korisnici, odnosno vlasnici nekretnina koje su obuhvaćene dopunskim premjerom na saradnju sa izvođačem radova.

O svim narednim aktivnostima građani će blagovremeno biti obaviješteni putem zvanične web stranice Grada Konjica, a informacije će se također moći dobiti od nadležne službe i od predstavnika mjesne zajednice.

Nekretnine koje će biti predmetom dopunskog premjera prikazane su na linku:

https://drive.google.com/file/d/1CuLbmbc0MV6v5Hypcee7aHSkHxEB5CoO/view?usp=sharing

 

Potpisan ugovor za izradu dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, čime će se stvoriti preduslovi za uspostavu zemljišnih knjiga

S ciljem rješavanja problema koji je više decenija opterećivao stanovnike Mjesne zajednice Bijela, koji je proizilazio iz nepostojanja zemljišnih knjiga koje su uništene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u proteklom su periodu aktivno radili na pripremi potrebnih preduslova za njihovu skoru uspostavu. S tim u vezi održano je više sastanaka, potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, te je nakon provedog postupka javne nabavke potpisan i ugovor sa izvođačem radova firmom GEOBIRO.d.o.o. Konjic. Ugovor su pored predstavnika federalne  i kantonalne Uprave potpisali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i direktor Geobiro-a Enes Jahić.

Kako bi se konkretizovale sve potrebne aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu danas je gradonačelnik Ćatić u Gradskoj upravi održao sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica, predstavnici izvođača radova, te Mjesne zajednice Bijela.

-Zajednički cilj je obezbjediti uslove za uspostavu zemljišne evidencije koja će se koristiti za uspostavu zemljišno knjižnih uložaka. Identifikovano je 150 katastarskih čestica u kojima su zabilježene promjene i one će biti predmet dopunskog premjera. Treba naglasiti da se ovo prije svega radi za dobrobit građana, jer su pojedinačni zahtjevi za uspostavu z.k. uloška veoma skupi, a kroz ovaj projekat aktivnosti će za građane Bijele biti besplatne – kazao je Sead Hadžić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u sektoru za katastar.

- Skoro 30 godina je prisutan ovaj problem, jer su zemljišne knjige izgorjele tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se uradi dopunski premjer i pripremi sve za izlaganje podataka što je planirano početkom naredne godine, biće stvoreni uslovi da zaokružimo kompletnu katastarsku općinu Bijela i njeni stanovnici će konačno moći dobiti svoj zemljišnoknjižni izvadak i upražnjavati sva prava koja proizilaze iz prava vlasništva nad nekretninom - naglasila je Mirna Habibija – Sultanić pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, koja je ovom prilikom informisala da će sve informacije o parcelama građanima biti dostupne na zvaničnoj web stranici Grada Konjica i u prostorijama Mjesne zajednice Bijela.

Predsjednik Mjesne zajednice Bijela Irfan Jazvin izražavajući zadovoljstvo zbog pomenutog projekta zahvalio se Gradu Konjicu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, koji su omogućili da se dugogodišnji problem stanovnika Bijele konačno riješi. - Sad predstoji rad na terenu i nastojat ćemo biti na raspolaganju izvođaču radova kako bi se sve aktivnosti završile u planiranom roku i što efikasnije, zato pozivam stanovnike Bijele na saradnju – kazao je Jazvin.

Javni poziv za učešće na obukama “Pokreni svoj posao” za područje Grada Konjica

Udruženje LiNK Mostar i Grad Konjic pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (MOR).

Projekat „LiNK4StartUps“, kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic,će raditi na uvezivanju, jačanju i uspostavi tri lokalna partnerstva za zapošljavanje u Hercegovini, koja će raditi na unapređenju održivosti start-up biznisa koje vode ranjive skupine sa tržišta rada, na području Grada Mostar, Grada Konjica i Općine Prozor Rama.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Grada Konjica da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:

 1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz: 

 • Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,
 • Savjetodavna i stručna podrška.
 • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima na području Grada Konjica iznosi 50.000,00 KM.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana. 

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresovane osobe sa područja Grada Konjica koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

 • Žene (nezaposlene) svih uzrasta
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)
 • Osobe sa invaliditetom
 • Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

 • Trgovine i kafići
 • Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
 • Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

 • Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
 • Da registruju osnovnu djelatnost na području Grada Konjica (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuke će biti realizovana u periodu oktobar – novembar 2022. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 25.10.2022.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 13.10.2022. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt informacije:

Udruženje LiNK Mostar; tel. +387 36 580 151, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za ekonomski razvoj “Prvi korak” d.o.o. Konjic, +387 36 727 645, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Za razvoj 20 novih biznisa u Mostaru, Konjicu i Prozor-Rami osigurano 200.000 KM

Na uvodnoj konferenciji projekta “LiNK-ujmo se radi podrške novim biznisima – LiNK4StartUps“ predstavljeni su ciljevi i plan rada na poboljšanju uvjeta za razvoj novih biznisa s posebnim fokusom na ranjive kategorije na tržištu rada.

Riječ je o projektu čiji je cilj podržati i poboljšati održivost i razvoj start-up biznisa na tržištu rada koje vode ranjive kategorije, kao što su žene, mladi do 35 godina, osobe s posebnim potrebama i pripadnici nacionalnih manjina.

Ovom prilikom objavljen je i javni poziv za podršku ranjivim kategorijama pri pokretanju vlastitih biznisa na području Mostara, Konjica i Prozor-Rame.

Kandidati će svoje biznis planove predstaviti pred stručnom komisijom koja će odabrati 20 najboljih, a za ovaj vid podrške je osigurano ukupno 200.000 KM.

https://fena.ba/article/1285019/za-razvoj-20-novih-biznisa-u-mostaru-konjicu-i-prozor-rami-osigurano-200-000-km-video

Povoljna finansiranja za mlade, privredu i poljoprivredu Grada Konjica

Uz povoljne programe stambenog finansiranja za mlade po stopi od nula posto i finansiranja poljoprivrede po stopi od nula posto, Grad Konjic i BBI banka produžili su rok za realizaciju subvencionirane linije za privredne subjekte kroz Javni poziv privrednim subjektima sa sjedištem na području Konjica,

U okviru programa aktivne politike zapošljavanja Grad Konjic je obezbijedio sredstva na ime podrške privrednim subjektima sa području Konjica, kroz subvencioniranje kamatne stope na kratkoročne i dugoročne kredite. Cilj je održavanje postojećeg nivoa privrednih aktivnosti, novih investicija za proširenje proizvodnje, povećanja zaposlenosti i pokretanja novih biznisa, te povećanje izvoza. Privrednicima su na raspolaganju povoljna sredstava za poslovanje, po stopi od 0 posto za kratkoročne i 1 posto za dugoročne kredite,

Rok za podnošenje prijava je produžen do utroška odobrenih sredstava za subvencije Grada Konjica.

Javni poziv dostupan je na linku: https://bbi.ba/bs/pravna-lica/Linija-opcine-konjic

Čestitka u povodu dodjele prve nagrade Evropske muzejske akademije Luigi Micheletti 2022 Muzeju drvorezbarstva Konjic

Gradonačelnik Osman Ćatić u lično ime i ime Grada Konjica uputio je čestitku u povodu dodjele prve nagrade Evropske muzejske akademije Luigi Micheletti 2022 Muzeju drvorezbarstva Konjic, u kojoj se navodi:

S posebnim zadovoljstvom Muzeju drvorezbarstva Konjic i vrijednom, kreativnom timu koji na pravi način predstavlja tradiciju Konjica i Bosne i Hercegovine u svijetu, upućujem iskrene čestitke u povodu ovog velikog uspjeha.

Neka ova nagrada bude podstrek za buduće inovativne poduhvate na polju prezentacije i očuvanja naše bogate baštine, drvorezbarstva kao tradicionalnog zanata koji je zaštitni znak Konjica i koji se kao umjetnički zanat nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Vaša nagrada uspjeh je i za Grad Konjic i njegove građane. Iz tog razloga želim da kreativne ideje budu i dalje prepoznatljivost Muzeja drvorezbarstva Konjic, koje ga krase od osnivanja.

Ponosni smo na sve što činite predstavljajući Konjic svijetu.

Sretno u budućem radu .

 

Pripreme za realizaciju projekta ECO DRR u čiju će realizaciju biti uključen Grad Konjic

U okviru pripremnih aktivnosti za implementaciju projekta ECO DDR, čiji je cilj podizanje otpornosti lokalnih zajednica na prirodne i druge nesreće, predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Masaru Kiribato i Hiroshi Nakata posjetili su Grad Konjic, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem i pomoćnikom gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo Huseinom Hodžićem.

Tokom sastanka razgovarano je o načinu realizacije planiranih aktivnosti u sklopu navedenog projekta, u čiju će implementaciju biti uključeni Grad Konjic i Grad Trebinje.

Riječ o prvom inicijalnom sastanku kako bi se definisale potrebe lokalnih zajednica i na pravi način kroz projekat unaprijedio sistem zaštite i spašavanja.

ČESTITKA U POVODU NOVE ŠKOLSKE GODINE

U povodu nove školske godine svim učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavnicima i profesorima  kao i menadžmentima škola i roditeljima gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je čestitku u kojoj se navodi :

“Sretnu i uspješnu novu školsku godinu želim svima, a posebno đacima prvacima. Želim da školska godina bude ispunjena novim saznanjima, postignućima, uspjesima, savladanim vještinama, kao i upoznavanjem novih prijatelja sa kojima ćete dijeliti školske obaveze, ali i uspomene.

Potrudite se da budete marljivi, ispunite svoje obaveze, razvijate svoje talente i učinite svaki školski dan ugodnim i vrijednim pamćenja.

Neka nova školska godina bude prilika svima da znanjem, vještinama i uspješno realizovanim projektima zajedno razvijamo naš Konjic.

Sretno ! “

 

Održani “Dani poljoprivrede Grada Konjica", predstavljeni kvalitetni poljoprivredni proizvodi i prerađevine #madeinkonjic

Danas je u Buturović Polju u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i Mjesne zajednice Neretvica, a pod pokroviteljstvom Grada Konjica održana sajamska manifestacija pod nazivom “Dani poljoprivrede Grada Konjica”. Ovom prilikom bogatom ponudom voća, povrća, meda, čajeva, mesnih i mliječnih proizvoda predstavila su se 43 izlagača.

Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Osman Ćatić koji je poljoprivrednicima čestitao na postignutim rezultatima.

- Ovo je manifestaciju na koju smo kao zajednica posebno ponosni, jer promoviše rad, trud i zalaganje Konjičana, koji su se odlučili baviti poljoprivredom. U namjeri da zaštitimo domaću proizvodnju i damo snažnu podršku procesu osnaživanja poljoprivrede na našem području, Grad Konjic, uz niz programa koji se realizuju kroz povoljna finansiranja po stopi od 0 posto, poticaje, nastoji i kroz sajamske aktivnosti poput “Dana poljoprivrede Grada Konjica”, omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da predstave svoje proizvode i prerađevine. Često nismo ni svjesni kakvim bogatstvima raspolažemo, ali kada vrijedni Konjičani, spremni proizvesti hranu, koja je najznačajniji faktor svima nama, pokažu svoj trud, na nama je da ih podržimo i omogućimo napredak u svakom smislu. Trudit ćemo se da tako bude i u budućnosti - kazao je gradonačelnik Ćatić, najavljujući novine za narednu sezonu, kada je riječ o nagrađivanju poljoprivrednih proizvođača tokom sajma.

- Poljoprivreda nema alternativu, hrana se mora proizvoditi i iz tog razloga u značajnoj mjeri smo podigli budžet namjenjen poljoprivredi na način da pomognemo njen razvoj i održivost – kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Donko Jović, naglašavajući značaj saradnje Grada Konjica, ministarstva na čijem je čelu i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, odnosno poljoprivrednika.

- Posljednjih godina pratile su nas različite poteškoće, ali smo zahvaljujući institucijama vlasti na svim nivoima i našim stručnim službama, uz vlastiti angažman, uspjeli da nađemo adekvatna rješenja da ih prevaziđemo, odžimo proizvodnju i povećamo je. Ovakvim odnosom Grada Konjica i svih drugih nivoa vlasti nema bojazni za poljoprivredu – kazao je Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, zahvaljujući se na podršci.

Današnjom sajamskom manifestacijom bili su zadovoljni i izlagači i posjetioci, jer su imali priliku prodati, odnosno kupiti kvalitetne domaće proizvode, te uživati u bogatom kulturno –zabavnom i takmičarskom programu.

Grad Konjic dio kampanje “Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!” Evropske unije i Vijeća Evrope

Učenici i učenice iz svih dijelova Bosne iz Hercegovine okupili se u Konjicu kako bi osudili govor mržnje i zlostavljanje

KONJIC, 25 AVGUST 2022 Više od 100 učenika i učenica i nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola iz cijele Bosne i Hercegovine okupilo se 23. i 24. avgusta na Staroj ćupriji u Konjicu kako bi podigli/e svijest o govoru mržnje i zlostavljanju i promovisali borbu protiv istih.

Srednjoškolci su izveli plesni flash-mob na Staroj ćupriji u Konjicu kako bi podigli svijest javnosti o potrebi borbe protiv govora mržnje, te predstavili „Blokirajte mržnju. Podijeli ljubav” kampanju u Bosni i Hercegovini. Osim toga, osnovci su imali priliku da uče o različitostima i diskriminaciji, dok su zajedno igrali društvene igre namijenjene za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Tokom svog obraćanja, ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr.  Jasminka Džumhur, je istakla važnost borbe protiv govora mržnje za uspostavljanje inkluzivnog i raznolikog društva. “Mržnja razdvaja i dijeli ljude, ali ljubav spaja. Zato, pridružite nam se blokirajući mržnju i dijeleći ljubav”, rekla je dr. Džumhur.

Svi učesnici i učesnice su podijelili/e poruke ljubavi, jednakosti i poštovanja, što je od najveće važnosti u multikulturalnom društvu.

Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija je podcrtala da je “važno da se aktivno suzbija govor mržnje, da se borimo za osudu i kažnjavanje onih koji ga šire, te da edukujemo medije i njihovu publiku.”

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je naglasio da se govor mržnje treba ozbiljno shvatiti, prije svega zbog velike prisutnosti društvenih medija i dodao „širenje poluinformacija i dezinformacija mogu svoje korisnike u značajnoj mjeri dovesti do zbunjenosti, otuđenja a često rezultira širenjem mržnje prema drugima i drugačijima.”

“Ambasadori protiv govora mržnje” novinarka Kristina Ljevak, koja je moderirala događaj i plesni instruktor i pisac Josip Milanović koji je izradio koreografiju i vodio “Pleši za ljubav!” flash mob su podržali kampanju. Mladi evropski ambasadori su također učestvovali na ovom događaju, gdje su podijelili svoja iskustva i lične priče sa učesnicima/ama i podigli glas za podršku ravnopravnom društvu, bez diskriminacije i govora mržnje.

Kampanja “Bokiraj mržnju. Podijeli ljubav!"” je inicijativa za podizanje svijesti koja ima za cilj borbu protiv različitih oblika govora mržnje usmjerenih na određene zajednice i pojedince u Bosni i Hercegovini i na zapadnom Balkanu. Inicijativu podržavaju istaknute javne ličnosti, institucije i aktivisti koji promovišu različitost i jednakost u Bosni i Hercegovini i regionu, kroz lične priče, svjedočanstva i razmjenu dobrih praksi.

Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini" u partnerstvu sa projektom  „Kvalitetno obrazovanje za sve u Bosni i Hercegovini, koji su dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Nakon italijanskih investitora CO.VE. ENGINEERING, interes za ulaganje u Konjic iskazale i druge kompanije iz Italije, te Austrije i Njemačke

Nakon što je italijanska kompanija CO.VE ENGINEERING iskazala interes za investiranje u Konjic i otvaranje svojih proizvodnih pogona u narednom periodu, u posjeti Konjicu ovih dana su poslovni partneri ove kompanije iz Italije, Austrije i Njemačke, kako bi sagledali mogućnosti da i oni krenu u realizaciju sličnih projekata upravo na području Konjica i Jablanice.

Tokom boravka u Konjicu, potencijalni investitori upoznali su se sa radom konjičkih privrednika, njihovim djelatnostima, mogućnostima za uvezivanje i realizaciju zajedničkih ili individualnih projekata, koji bi rezultirali stvaranjem uslova za zapošljavanje i edukaciju zainteresiranih za rad u oblasti metalske industrije.

Grad Konjic i Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika u cilju što kvalitetnije prezentacije svih privrednih potencijala na ovom području organizovali su niz sastanaka tokom kojih su privrednici iz Italije, Njemačke i Austrije imali priliku predstaviti svoj rad.

- Nastojimo Konjic na pravi način predstaviti svima koji žele da investiraju ovdje sa kvalitetnim projektima, koji će omogućiti još veći privredni razvoj i prosperitet naše lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine. Priznanje koje je Grad Konjic dobio “Kruna razvoja privrede” je zasluženo i cilj nam je da ga opravdamo i u budućnosti. To je obaveza za sve nas da budemo još više usmereni prema ljudima koji žele da investitaju na području Konjica. Mi ćemo kao i do sada, sa Udruženjem poslodavaca nastojati pratiti sve potrebe koje su privrednici iskazali, usmjeravajući svoje aktivnosti prema njima. Cilj je sačuvati nivo proizvodnje i zaposlenosti koji je postignut, kao i stvarati uslove za dalje proširenje i proizvodnje i zaposlenosti – kazao je nakon jednog od upriličenih sastanaka gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, pozivajući sve one koji žele da upoznaju privredne potencijale Konjica da dođu u ovaj grad.

- Značajno je da se nakon upoznavanja sa mogućnostima koje Konjic nudi, kreiraju određene ideje kako i na koji način možemo biti na usluzi zainteresiranim privrednicima. Mi smo trenutno u potrazi za novom radnom snagom i mislim da sve ove aktivnosti mogu dovesti upravo do kvalitetnije radne snage, kroz dodatne edukacije primjenjujući iskustva kolega iz Austrije, Njemačke i Italije. Zajedničkim snagama Grad Konjic i naše Udružene nastojat će i dalje raditi na edukaciji srednjoškolaca u skladu sa potrebama tržišta rada, kako bi im što lakše obezbjedili radna mjesta - kazao je Jasmin Badžak, predsjednik Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic.

 

 

U okviru Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH”, na Boračkom jezeru održan prvi “Habitat Culture Fest”, koji je okupio umjetnike iz dijaspore i Bosne i Hercegovine

Proteklog vikenda Boračko jezero bilo je mjesto okupljanja umjetnika iz dijaspore i Bosne i Hercegovine, gdje je održan prvi”Habitat Culture Fest”, čiji je cilj okupljanje svih ljudi koji žele njegovati bosanskohercegovačku raznolikost kao sastavni i ravnopravni dio europske i svjetske kulturne baštine. Organizator festivala, koji je obogatio Konjičko kulturno ljeto i Dane dijaspore “Konjic u srcu BiH” je Udruženje “Hercegovina lodges” uz pokroviteljstvo Grada Konjica i Švicarske ambasade, te podršku Udruženja„Vedri osmijeh“ iz Mostara.

Tokom bogatog programa posjetioci svih generacija mogli su uživati u projekcijama filmova, izložbama, promociji knjige, koncertima, performansima, radionicama, razgovorima, a bila je ovo prilika za druženje sa umjetnicima, stvaraocima iz raznih oblasti kulture. Svojim stvaralačkim radom predstavili su se Lidija Zelović, Boro Kontić, Nino Žalica, Mladen Pikulić, Lidija Sejdinović, Mišo Petrović, Ilija Kegelj, Nena Šešić Fišer.

- Mi smo festival dijaspore, naših kulturnjaka koji žive u dijaspori, ali i svih ljudi iz BiH koji žele da se predstave. Osnov i baza festivala je, uz predstavljanje bogate turističke ponude Boračkoj jezera i Konjica, na različitim lokacijama predstaviti sve ono vrijedno što naši ljudi koji žive u dijaspori stvaraju na polju kulture, njegujući našu kulturu i tradiciju. Hvala svima koji su nas podržali u ovoj ideji - kazao je predsjednik Udruženja “Hercegovina lodges” Elmir Prevljak, izražavajući nadu da će festival, koji je ove godine održan prvi put, u narednim godinama rasti, razvijati se i okupljati još veći broj umjetnika i publike.

- Jako je značajno nastojanje da se organizuju ovakvi događaji, jer ljudi moraju shvatiti da dijaspora nije nešto drugo, već dio ovog društva. Nekad dijaspora nosi kulturu, čuva njen identitet, njen opstanak, kako bi se ona kasnije obnovila na svom izvorištu - kazao je Nino Žalica, jedan od umjetnika, koji je predstavio svoj novi roman na Boračkom jezeru.

Konjičanka Džana Zebić Kasalo, koja živi u Briselu sa oduševljenjem je pratila sadržaje festivala. – Divno je ovo što se događaja, program je raznovrstan i ovo je velika stvar da se na ovakav način nastoji upotpuniti Konjičko kulturno ljeto, nekim novim zanimljivim sadržajima u kojima mogu uživati sve generacije - kazala je.

Koncert benda “Divanhana” na Danima dijaspore “Konjic u srcu BiH”- Konjičani i gosti uživali u repertoaru

Konjička publika večeras je imala priliku uživati u koncertu benda “ Divanhana“, koji je ustanova Narodni univerzitet Konjic priredila u okviru manifestacije Konjičko kulturno ljeto, Dani dijaspore ”Konjic u srcu BiH”, a pod pokroviteljstvom Grada Konjica. Koncert koji je održan u Kino sali Narodnog univerziteta pratio je veliki broj Konjičana koji žive u Konjicu i dijaspori.

-O ljubavi koju “Divanhana” i Konjic gaje godinama govori podatak da je večeras naš peti koncert u Konjicu, ali smo ove godine prvi put u okviru jednog novog projekta Dani dijaspore “Konjic u srcu BiH” i želim da se zahvalim Gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću, što smo večeras sa vama ovdje, da sevdišemo i pjevamo zajedno - kazala je pozdravljajući publiku u ime benda, članica Selma Droce.

Konjičanka Sabina Prevljak Dulić, koja živi u Australiji i trenutno odmara u rodnom gradu oduševljena je događajima organizovanim u okviru Dana dijaspore i kako navodi nastojat će svake godine biti tu u vrijeme održavanja manifestacije kako bi uživala u njenim sadržajima. – Pratila sam i ostale događaje, ali večeras mi je zaista lijepo i uživam, jer volim “Divanhanu” i njihov repertoar uz koji ponavljam svoje sviranje harmonike što mi je dugogodišnja ljubav - kazala je Sabina Dulić.

-Svaki ovaj i ovakav događaj u Konjicu je bogatstvo. Bili smo skoro zaboravili na neke ovako lijepe sadržaje. Imam samo riječi hvale, sa željom za što više sličnih manifestacija i sadržaja, koji nas čine gradom – naglasio je Konjičanin Teufik Nikšić, koji je uživao u bogatom repertoaru benda “Divanhana”.

Završen Memorijalni malonogometni turnir “Pržice 2022”, pobjednik ekipa “Asocijacija mladih SDA Konjic”. Stvoreni uslovi za kvalitetniju organizaciju sportskih i drugih sadržaja na lokalitetu “Pržice”.

Sinoć je odigravanjem finalnih utakmica i dodjelom nagrada najuspješnijim ekipama i pojedincima na sportskom terenu “Pržice”završen Memorijalni malonogometni turnir "Pržice 2022", koji se u organizaciji Udruženja “ Kraljuštica”, a pod pokroviteljstvom Grada Konjica održao 6. godinu zaredom.

Riječ je o turniru organizovanom u znak sjećanja na šehide i poginule borce sa područja MZ Grabovci i MZ Lisičići.

Najuspješnijim na takmičenju koje je okupilo 17 malonogometnih ekipa, nagrade su uručili ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Rašid Hadžović i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Prvo mjesto osvojila je ekipa “Asocijacija mladih SDA Konjic”, drugo mjesto zauzela je ekipa “Mostara”, a treće mjesto ekipa “FK KLIS”. Najbolji igrač turnira je Maid Graho, najbolji strijelac Haris Pervan, dok je najboljim golmanom turnira proglašen Amar Masleša.

Čestitajući Udruženju “Kraljuštica” na uspješnoj organizaciji turnira koji je privukao pažnju mještana, ali i gostiju gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, izrazio je zadovoljstvo zbog interesa mladih da se okupljaju, takmiče, druže i na najbolji način provode vrijeme tokom ljeta, kada uslovi na otvorenom na sportskim terenima, u čije uređenje i opremanje Grad Konjic kontinuirano ulaže sredstva, to i omogućavaju.

- Zadovoljstvo je vidjeti da su sportski tereni i izletišta posjećeni, a da udruženja i nevladine organizacije svojim inicijativama uz pokroviteljstvo Grada doprinose da u ovakvim aktivnostima, mogu uživati ne samo Konjičani, već i svi koji posjećuju Konjic – kazao je gradonačenik Ćatić, izražavajući spremnost da se ovakva praksa nastavi i u budućnosti, s ciljem održavanja što kvalitetnijih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, koje život u zajednici čine ugodnijim i ljepšim.

Uzeir Memić, predsjednik Skupštine Udruženja „Kraljuštica“ zahvaljujući se svima koji su podržali održavanje turnira, naglasio je kako je turnir, koji je igran u noćnim satima, ove godine imao rekordan broj prijavljenih ekipa, te da nije izostala ni podrška publike, što im puno znači.

- Zahvaljujemo se posebno igračima na fer i korektoj igri, tako da sa ponosom možemo reći da je turnir protekao iznad svih naših očekivanja. U organizaciju su se uključili naši mlađi članovi Udruženja, tako da od naredne godine oni će biti ti koji će dalje razvijati ovo što smo mi pokrenuli prije 6 godina - sa zadovoljstvom je kazao Memić.

U okviru pripremnih aktivnosti za bratimljenje Grada Konjica i Općine Livorno iz Italije u posjeti Konjicu kroz ljetni kamp boravi grupa italijanskih izviđača iz Odreda "Agesci 3" Reggio Emilia, za koju je gradonačelnik Ćatić danas upriličio prijem.

Grad Konjic i Općina Livorno iz Italije tokom 2021.godine uspostavili su saradnju koja bi trebalo da rezultira skorim bratimljenjem ovih sredina. Kao rezultat dosadašnjih aktivnosti u Konjicu ovih dana na ljetnom kampu boravi grupa od 26 italijanskih izviđača iz Odreda "Agesci 3" Reggio Emilia, koju predvodi Tamara Cvetković, predstavnica organizacije ISCOS, koja je posrednik u ovim aktivnostima.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za goste iz Italije, tokom kojeg su definisani detalji koji se odnose na proces institucionalnog povezivanja Konjica i Livorna, te oblasti na koje će se saradnja odnositi.

- Drago mi je da su ovi mladi ljudi kroz nastavak već uspostavljene saradnje stigli u Bosnu i Hercegovinu i Konjic, kako bi kroz različite aktivnosti i direktan kontakt s ljudima osjetili sve ono vrijedno što imamo, upoznali kulturne i prirodne vrijednosti. Gradsko vijeće Općine Livorno već je donijelo jednoglasnu odluku da se ide u proces potpisivanja sporazuma o bratimljenju i to me čini radosnim, jer u narednim mjesecima možemo očekivati njihove predstavnike u Konjicu, kako bismo sve ozvaničili i potpisali. Zahvaljujemo Udruženju žena“ Nera”, koje je svojim djelovanjem doprinijelo da se saradnja nevladinog sektora ostvari na nivou naših zajednica - kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je gostima poželio ugodan boravak u Konjicu.

Tamara Cvetković, predstavnica organizacije ISCOS, zahvalila se gradonačelniku Ćatiću i Gradu Konjicu na dobrodošlici i svim sadržajima koji su organizovani za goste iz Italije.

- Osjećamo se kao kod kuće, ideja kampa je bila da mladi kroz društveno koristan rad pomognu društvu Konjica, spoznajući kroz svoje odrastanje prave vrijednosti koje će im pomoći u kreiranju što bolje budućnosti za sve i iskreno se nadamo da smo u tome uspjeli. Tokom boravka u BiH osim Konjica obišli smo Srebrenicu, Sarajevo, a u planu je upoznati i druge bh. gradove kazala je Tamara Cvetković .

- Kroz upoznavanje sa historijom BiH i Konjica, naučili smo mnogo bitnih stvari i biće ovo korisne lekcije u našem sazrijevanju. Zaista uživamo, u ovim danima, ljudi koje smo upoznali su gostoljubivi i kroz susrete s njima osjećamo kao da smo braća, što je neopisivo - kazao je Davide Maestri, član Odreda izviđača "Agesci 3", sretan zbog prilike da bude dio aktivnosti koje povezuju BiH i Italiju na ovaj način.

 

U okviru Konjičkog kulturnog ljeta i Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH “ Zavičajno udruženje” SIN Neretvica”, uz pokroviteljstvo Grada Konjica provodi niz sadržaja objedinjenih u “Dane Neretvice”, kojima se želi sačuvati bogata kulturna tradicija

Zavičajno udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa “Neretvica” nastavljajući aktivnosti u sklopu  manifestacije“ Dani Neretvice 2022”, koju realizuje pod pokroviteljstvom Grada Konjica, u Parsovićima je proteklog vikenda upriličilo Festival izvorne narodne pjesme "Večer bećarca i gange", sa bogatim kulturno-zabavnim programom u kojem su učestvovale izvorne grupe iz Konjica i Jablanice. 

Ovom događaju, koji je privukao veliki broj posjetilaca, među kojima su i Konjičani koji žive van Bosne i Hercegovine, a trenutno provode odmor u rodnom kraju, prethodio je sadržaj” Tradicionalni način sakupljanja trave Blazine 2022”.

- Ovo je jedan od rijetkih programa u našoj zemlji kojim se nastoji predstaviti i sačuvati bh.izvorna narodna pjesma, kao vrijedan segment nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Čestitam organizatoru što svojim aktivnostima pokušava današnjim generacijama predstaviti kulturne vrijednosti koje imamo, istovremeno ih čuvajući od zaborava - kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić nakon priređenog programa.

- Veliki interes i posjeta programima organizovanim u okviru Dana dijaspore” Konjic u srcu BiH” i Konjičkog kulturnog ljeta, među kojima je i ovaj, pokazatelji su da brojna udruženja uz pokroviteljstvo Grada Konjica i organizacijsku podršku Narodnog univerziteta, vrijedno rade promovišući sve vrijednosti koje baštinimo. Nastojat ćemo i dalje zajedničkim snagama organizovati sadržaje po kojima je Konjic prepoznatljiv, a u kojima mogu uživati sve generacije Konjičana i gostiju Konjica - kazao je gradonačelnik Ćatić.

Ibrahim Turak govoreći u ime organizatora, naglasio je kako je želja Udruženja da produži vijek trajanja izvornih narodnih pjesama, bećarca i gange, koje nove generacije na pjevaju, te da ih na ovakvim manifestacijama i druženjima predstave na onaj način kako se to činilo nekada.

Udruženje “SIN Neretvica” u sklopu “ Dana Neretvice 2022” 21.08.2022.godine organizuje “Izlet od ušće do izvora Neretvice”, nakon čega će biti priređena i Književna večer. Tokom septembra planiran je izlet na Velike vode, a 29.10.2022.g. tradicionalnom “Kestenijadom” planirano je zatvaranje manifestacije.

Završen Memorijalni turnir u malom nogometu ”Podorašac 2022“, pobjednik ekipa “Džepi Ugarak product”. Sport i zdrave životne navike privlače sve veći broj zainteresovanih.

Sinoć je na sportskom terenu u Podorašcu završeno odigravanje Memorijalnog turnira u malom nogometu „Podorašac 2022“, koji se održava već 24 godine, a koji redovno privuče veliki broj poklonika malog nogometa. Pod pokroviteljstvom Grada Konjica i Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, ovo sportsko takmičenje organizovalo je Udruženje “Zupčanik”, koje se svake godine potrudi organizovati turnir koji je atraktivan i za prijavljene ekipe i za posjetioce.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Rašid Hadžović i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uručili su nagrade nauspješnijim na ovom takmičenju. Prvo mjesto osvojila je ekipa "Džepi Ugarak product", drugo mjesto zauzela je ekipa "Autoškola M&B", dok je treće mjesto pripalo ekipi "Suad Alić". Nagrada za Fer Play igru uručena je ekipi "Zovik". Najbolji igrač je Nermin Jusović, najbolji strijelac Mahir Karić, a najbolji golman Ognjen Romović.

- Želja nam je da svi ljubitelji sportskih aktivnosti, a naročito mladi mogu učestvovati ili uživati u takmičenjima, čiju organizaciju podržavamo kroz izgradnju sportskih terena, ali i pripreme i samu realizaciju. Lijepo je vidjeti da sport i zdrave životne navike privlače sve veći broj zainteresovanih, čemu svjedočimo naročito tokom ljetnih mjeseci - kazao je gradonačelnik Ćatić, koji je čestitao nauspješnijim ekipama i pojedincima, kao i Udruženju “Zupčanik” za uspješnu organizaciju takmičenja. Gradonačelnik Ćatić najavio je turnir mjesnih zajednica, čije je održavanje planirano tokom zimskih mjeseci.

Uspomena živi – “Djevojke sa Neretve” okupile se u Konjicu nakon 55 godina od osnivanja

Na pozornici Doma kulture u Konjicu, na kojoj je Hor “Djevojke sa Neretve” prvi put nastupio 1967. godine, 120  nekadašnjih članica hora iz četiri generacije, predvođene profesoricom Eminom Beljajev u subotu uvečer su održale koncert, kojem je prethodila promocija monografije, koja svjedoči o značaju hora u vremenu njegovog aktivnog djelovanja. Promocija monografije i koncert organizovani su u okviru manifestacije Konjičko kulturno ljeto, Dani dijaspore “Konjic u srcu BiH”, koju organizuje Narodni univerzitet Konjic, uz pokroviteljstvo Grada Konjica.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić ovom prilikom je “Djevojkama sa Neretve” uručio zahvalnicu za doprinos u muzičkoj kulturi grada Konjica, koju je u ime hora preuzela profesorica Beljajev. Tim povodom gradonačelnik je uputio sljedeću poruku:

“Poštovane “Djevojke sa Neretve” želim vas pozdraviti i čestitati na vašoj energiji koju ste uložile kako biste ponovo bile u svom Konjicu zajedno, promovišući monografiju koja svjedoči o aktivnostima, koje su pod vodstvom bračnog para Beljajev Sergeja i Emine obilježile život i kulturu u ovom gradu, a u čemu ste aktivno učestvovale i dale nemjerljiv doprinos. Cijeneći sve ono što ste u jednom vremenu, koje je iza nas, učinile za promociju Konjica nastupajući sa svojim specifičnim repertoarom diljem svijeta, u ime Grada Konjica i njegovih građana uručujem vam zahvalnicu za doprinos muzičkoj kulturi grada Konjica, sa željom da se upravo vaš angažman nikada ne zaboravi i ostane trajno sjećanje na generacije Konjičanki i Konjičana, koji su odrastali i sazrijevali okupljajući se, kako bi pjevali i učili svirati. Svojevremeno u Konjicu gotovo nije bilo ni jedne porodice koja nije imala člana, koji je bio uključen u hor ili muzičku školu. Neka ostanu lijepe uspomene na taj period. A s ponosom mogu reći da Konjic danas, baštineći bogatu muzičku tradiciju, ima vrijedne Konjičanke i Konjičane, koji također svoju ljubav i energiju svakodnevno ulažu u mlade generacije okupljajući ih u muzičku školu i horove, koji na svoj način kao svojevrsni ambasadori, pronose ime Konjica u svijet, kako ste to nekada vi činili.

Hvala vam i hvala svima koji Konjic čine gradom vrijednim pažnje i spomena.”

Profesorica Beljajev u ime svih članica hora zahvalila se na podršci, prisjećajući se značajnih trenutaka koji su obilježili djelovanje hora, kao i podrške zajednice i Privrednog društva Igman, koji su uvijek, kao i danas, bili vjetar u leđa horu i njegovim mnogobrojnim aktivnostima, nastupima, turnejama.

-Ja sam danas najsretnija žena, jer su moje drage djevojke, koje je život rasuo diljem svijeta, danas na okupu, kako bismo se zajedno prisjetile jednog vremena kojem smo dale svoj pečat. Želja mi je da se i dalje u ovom gradu, kako je to rađeno u vrijeme našeg aktivnog djelovanja, mladim ljudima posveti posebna pažnja i ulaže u njihovo odrastanje, kroz kulturne i druge značajne sadržaje - kazala je profesorica Beljajev.

Sinoć je u čast ovog značajnog događaja, u kojem su uživali brojni Konjičani svih generacija, predstavljena pjesma ”Uspomena živi” autora Fadila Buturovića, posvećena “Djevojkama sa Neretve”.

Hafiz Ahmed Alili održao prvi samostalni koncert na Danima dijaspore “Konjic u srcu BiH”, koji su održavaju u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta. Svojom autorskom kasidom i nastupom ugrijao srca posjetilaca

Konjičani i svi gosti Konjica sinoć su imali priliku provesti ugodne trenutke  uz ilahije i kaside, koje je na svom prvom samostalnom koncertu izveo hafiz Ahmed Alili sa gostima i mladim Konjičanima koji njeguju duhovnu muziku islama.

Riječ je o sadržaju koji je priredila Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic pod pokroviteljstvom Grada Konjica, u okviru Konjičkog kulturnog ljeta,  Dana dijaspore “ Konjic u srcu BiH” u saradnji sa Narodnim univerzitetom i Medžlisom Islamske zajednice Konjic, koji ovih dana održavaju manifestaciju “Dani tradicionalnih mevluda”.

- Grad posljednjih dana kroz različite sadržaje Konjičkog kulturnog ljeta živi i diše punim plućima, dočekujući goste sa svih strana svijeta. Sretni smo što je

Konjic ovog ljeta mjesto druženja, susreta i pozitivnih emocija, kakve su vladale i na ovom koncertu. Energijom ovih mladih ljudi koji uče ilahije i kaside želimo skrenuti pažnju na značaj očuvanja duhovne muzike i nadamo se da smo u tome uspjeli – kazao je gradonačelnik Osman Ćatić, zahvaljujući se hafizu Aliliju, koji je uljepšao Konjičko kulturno ljeto gostovanjem i nastupom.

Hafiz Ahmed Alili kazao je kako su Bosna i Hercegovina i Konjic u srcu porodice Alili, naglašavajući kako je na svom prvom samostalnom koncertu osjetio svu toplinu i gostoprimstvo Grada Konjica i Konjičana, te je sa gostima Zejdom Svrakom, Ahmedom Šadinlijom, mladim izvođačima ilahija Farah Murić i grupom učenika Osnovne škole Seonica, razgalio dušu i ugrijao srca publike, koja je ovaj kulturni događaj popratila u velikom broju.

- Hvala na gostoprimstvu i želja mi je da ponovo budem u prilici družiti se s Konjičanima i gostima ovog grada – kazao je hafiz Alili.

 

Bazar pod nazivom “Okusi Konjic” koji je večeras održan u sklopu Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH” obradovao Konjičane i goste

Manifestacija Dani dijaspore “Konjic u srcu BiH”, između ostalih sadržaja, večeras je Konjičanima i gostima ponudila bazar pod nazivom “Okusi Konjic”, tokom kojeg su posjetioci imali priliku kušati slana i slatka tradicionalna bosanska jela i neke nove kulinarske specijalitete, koje su pripremale vrijedne članice Udruženja žena“ Nera“. Organizator bazara bio je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, pod pokroviteljstvom Grada Konjica.

Muhamed Halilović, koji je danas sa društvom i porodicom uživao na splavarenju Jablaničkim jezerom, a koji živi u SAD-u nakon što je posjetio bazar nije krio zadovoljstvo zbog bogate ponude, ali i gostoprimstva Konjičana.

- Prijatno smo iznenađeni i jako je lijepo da je nešto ovakvo priređeno za ljude iz dijaspore, da se osjete dobrodošli i baš mi je drago da Grad Konjic razmišlja i o tom segmentu, svaka čast - naglasio je Halilović.

Bazaru je uz brojne Konjičane prisustvovala i Harisa Bajrektarević iz Tešnja, koja je sa porodicom na povratku s mora odlučila posjetiti Konjic i zadržati se, kako bi uživala u organizovanim sadržajima.

- Ovo je nešto najljepše što se dešava ovog ljeta u Konjicu i kompletni Dani dijaspore će dati poseban pečat ovogodišnjem Konjičkom kulturnom ljetu koje organizuje Narodni univerzitet uz pokroviteljstvo Grada. Počašćene smo što smo dio ove lijepe priče, koja je nakon duge distance i pandemije koronavirusa, jedna vrsta socijalizacije za sve nas. Ljudima treba živog razgovora, susreta, komunikacije. Ja odavno nisam vidjela više nasmijanih ljudi, koji razgovaraju, koji se vesele susretima i degustiraju ove naše delicije - kazala je Elvedina Alić, predsjednica Udruženja žena Nera, naglašavajući masovnost posjete i pozitivnu energiju koja vlada na priređenim sadržajima manifestacije.

Priključi se za RSS feed

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi