JU Centar za socijalni rad u Konjicu

JU Centar za socijalni rad u Konjicu

Direktor: Đapo Nadira
Tel: 036 728 448
Fax: 036 726 171
Adresa: Maršala Tita b.b., 88400, Konjic, Bosna i Hercegovina


U JU Centar za socijalni rad u Konjicu  mogu se ostvariti sljedeća prava:

 1. Pravo na stalnu novčanu pomoć;
 2. Pravo na izuzetnu novčanu pomoć;
 3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć;
 4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta;
 5. Pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje za osobe osposobljene za rad (osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju koje su završile Srednju specijalnu školu);
 6. Prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe i ortopedski dodatak osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom tjelesnog oštećenja organizma;
 7. Pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu po osnovu Civilnih žrtava rata;
 8. Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za osobe starije od 65 godina života, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu;
 9. Pravo na zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu;  
 10. Pravo na zdravstveno osiguranje žena za vrijeme trudnoće, a najduže 40 dana nakon poroda, ako ne mogu ostvariti po drugom osnovu;  
 11. Pravo na zdravstveno osiguranje za osobe sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju za koje je izvršena kategorizacija, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu;
 12. Pravo na smještaj u drugu porodicu (hraniteljstvo), smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili osposobljavanje za život i rad djece na cjelodnevnom smještaju;
 13. Pravo na refundaciju troškova ljekarskog pregleda nakon izvršene revizije;
 14. Pravo na troškove dženaze i sahrane za korisnike prava iz socijalne zaštite;
 15. Pravo na dodatak na djecu;
 16. Pravo na novčanu naknadu ženi – majci koja nije  u radnom odnosu, a radi porođaja i njege djeteta;
 17. Pravo na novčanu naknadu umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta.

 PRAVO NA USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRUČNOG RADA MOGU OSTVARITI POJEDINCI, PORODICE I DRUŠTVENE GRUPE NA NAČIN UTVRĐEN ZAKONOM O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA  I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM, PORODIČNIM ZAKONOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KRIVIČNIM ZAKONOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZAKONOM OD NASILJA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE.

JU Centar za socijalni rad u Konjicu raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Centar za socijalni rad u Konjicu raspisuje Javni oglas  za sljedeća radna mjesta:

 1. Viši stručni saradnik za normativno – pravne i kadrovske poslove, poslove stručnog zastupanja Centra u upravnim i sudskim postupcima, poslove zaštite braka, porodice i djece i poslove hraniteljstva,  pravnik  (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
 2. Viši stručni saradnik za ekonomske poslove, ekonomista (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
 3. Viši stručni saradnik za poslove zdravstvenog osiguranja i maloljetničke delinkvencije, socijalni radnik (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Javni oglas mozete preuzeti na linku:javni oglas
Obrazac  za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas možete preuzeti na linku: Obrazac

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi