Služba za građenje, saobraćaj, zaštitu okoline i komunalne poslove

Pomoćnik gradonačelnika  za građenje, saobraćaj, zaštitu okoline i komunalne poslove:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima zaštite čovjekove okoline, građenja i u oblasti komunalnih djelatnosti,
 • Vrši izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola,
 • Sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • Vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih dijelatnosti i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
 • prati realizaciju investicionih projekata na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Grada i preduzima odgovarajuće mjere za pravilnu realizaciju tih projekata
 • učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Grada u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture,
 • radi na pripremi i učestvuje u izradi prijedloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Grada i unapređenje zaštite čovjekove okoline koje aplicira potencijalnim investitorima i donatorima,
 • priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Grada,
 • prati realizaciju projekata obnove na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Grada, Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe
 • priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće,vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe,
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata;
 • podnosi konačan i finansijski izvještaj po završenom projektu;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je organizovana;
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za grad i nekategorisanih puteva i gradskih ulica,
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja grada i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja u okviru nadležnosti,
 • priprema tehničku dokumentaciju za realizaciju projekata
 • vrši formiranje komisije za tehnički prijem objekata sa područja Grada,
 • vrši obračun rente i protupožarne zaštite,
 • izdaje odobrenja po osnovu zakupa, korištenja javnih površina te obračun naknade u skladu sa Odlukama
 • organizuje i prati vršenje komunalnih poslova povjerenih javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Gradsko vijeće,
 • prati realizaciju programa redovnog investicionog ljetnog i zimskog održavanja cesta i ostale infrastrukture,
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture,
 • organizuje praćenje stanja održavanja zelenih javnih površina na području Grada, parkova, dječijih i sportskih igrališta, te predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih,
 • priprema i organizira projekte iz domena energetske efikasnosti i zaštite okoliša u saradnji sa drugim relevantnim službama,
 • obezbjeđuje izvršavanje propisa u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti Grada,
 • koordinacija sa drugum službama u svrhu realizacije kapitalnih projekata,
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima
 • organizuje vođenje evidencija javnih i nekategorisanih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
 • Vrši obračun naknada i donosi rješenja o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-rente;
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana
 • priprema i organizira projekte iz domena energetske efikasnosti i zaštitze okoliša u saradnji sa drugim relevantnim službama
 • obezbjeđuje izvršavanje propisa u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti grada

Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

 1. Odsjek za građenje i zaštitu okoline,
 2. Odsjek za saobraćaj i komunalne poslove

Odsjek za građenje i zaštitu okoline vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti građenja,
 • vrši izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Grada u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture,
 • vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti građenja,
 • rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblasti građenja,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove rente i protivpožarne zaštite,
 • priprema i organizira projekte iz domena energetske efikasnosti i zaštitze okoliša u saradnji sa drugim relevantnim službama
 • obezbjeđuje izvršavanje propisa u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti grada,
 • vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti odsjeka,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • vrši izradu nacrta akata koja usvaja Gradsko vijeće,
 • vrši izradu nacrta akata koja usvaja Gradsko vijeće daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije Grada, Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovan,
 • vrši i druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stave Gradsko vijeće i Gradonačelnik.


Odsjek za saobraćaj i komunalne poslove vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima zaštite čovjekove okoline u oblasti komunalnih djelatnosti,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Odsjeka,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih dijelatnosti i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u tojoblasti,
 • vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
 • prati realizaciju investicionih projekata na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Grada i preduzima odgovarajuće mjere za pravilnu realizaciju tih projekata
 • učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Grada posebno u oblasti komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti,
 • radi na pripremi i učestvuje u izradi pridloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Grada i unapređenje zaštite čovjekove okoline koje aplicira potencijalnim investitorima i donatorima,
 • priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Grada,
 • prati realizaciju projekata obnove na području Grada koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Grada, Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe
 • priprema propise i druge opšte akte o pitanjimaiz nadležnosti Službe koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće,
 • vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe,
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, te prati njihovu realizaciju;
 • priprema tehničku dokumentaciju za provođenje investicija koj efinansira Grad, drugi nivoi vlasti kao i nevaldine organizacije,
 • podnosi konačan i finansijski izvještaj po završenom projektu;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je organizovan odsijek;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u gazdovanju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada,
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za općinu i nekategorisanih puteva;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja Grada i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • vodi evidenciju Upravitelja na području Grada te donosi sve akte za koje je Služba nadležna po Zakonu

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi