Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima zaštite čovjekove okoline, urbanizma, prostornog uređenja, građenja, obnove i razvoja
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta ,javnih površina, rente i doprinosa za izgradnju skloništa,
8. vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti),
9. vrši poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe,
10. vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih dijelatnosti i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
11. vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
12. u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za njihovu realizaciju u tekućoj godini,
13. prati realizaciju investicionih projekata na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i preduzima odgovarajuće mjere za pravilnu realizaciju tih projekata,
14. učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine posebno u oblasti stambene i privredne izgradnje, komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti,
15. radi na pripremi i učestvuje u izradi pridloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Općine i unapređenje zaštite čovjekove okoline koje aplicira potencijalnim investitorima i donatorima,
16. priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata u vlasništvu Općine,
17. prati realizaciju projekata obnove na podlručju Općine koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih institucija,
18. ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, kantonalnim ministarstvima i odgovarajućim agencijama u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica i osiguranja sredstava za sanaciju,
19. učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz realizaciju projekata sanacije stambenih jednica,
20. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
21. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi Općine , Kantona i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe,
22. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
23. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za prostorno uređenje i građenje
b) Odsjek za obnovu i razvoj
- Odsjek za prostorno uređenje i građenje

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propis au oblastima prostornog uređenja i urbanizma,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
4. rješava u upravnim stvarima u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima prostornog uređenja i urbanizma,
6. stara se o ralizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadlelžnosti Odsjeka,
7. vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta,
8. vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata / urabanistički plan, regulacioni planovi i urbanistički projekti /,
9. vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
10. vrši izradu nacrta akata koja usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koja usvajaju nadležne institucije Grada, Kantona i Federcije iz oblasti za koju je osnovana,
11. vrši i druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načlenik.
- Odsjek za obnovu i razvoj

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. priprema godišnje planove za izradu dokumentacije i izgradnju objekata i finansijska predviđanja koja predlaže Općinskom načelniku
2. u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za godišnji plan,
3. prati realizaciju investicionih projekata na području Općine,
4. izrađuje prijedloge projekata za prezentaciju potencijalnim investitorima za podsticanje otvaranja novnih radnih mjest ai priprema prezentaciju istih,
5. učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine posebno u oblasti stambene, privredne izgradnje i komunalne infrastrukture,
6. radi na pripremi i učestvuje u izradi prijdloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Općine,
7. priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, u cilju realizacije projekta vraćanja u prijeratne mjesta boravišta,te objekata u vlasništvu Općine,
8. prati realizaciju projekata obnove na području Općine koji se finansiraju iz budžeta Kantona ili sredstvima humanitarnih organizacija i nevladinih i vladinih institucija,državnog i federalnog ministarstva,
9. ostvaruje saradnju sa humanitarnim organizacijama, ministarstvima, agencijama u cilju realizacije programa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica,
10. učestvuje u realizaciji projekata povratka izbjeglica i raseljenih lica kroz projekte sanacije stambenog fonda

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi