Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Donje polje bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba vrši slijedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Grada,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Grada,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređivanje organiziranja i osposobljavanja Službe,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite i vatrogasne jedinice u Gradu,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
 • obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Gradsko vijeće,
 • obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Grada,
 • ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
 • obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Grada, te sarađuje sa Kantonalnom upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Federalnom upravom za civilnu zaštitu, kao i sa Oružanim snagama BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti na spašavanju i zaštiti,
 • obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Gradu, u skladu sa Zakonom,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada,
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
 • vrši servisiranje vatrogasne opreme i vatrogasnih aparata,
 • organizira operatvni centar civilne zaštite Grada u skladu sa Zakonom,
 • vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih gradskih službi za upravu,
 • organizira oprerativno planske poslove u planiranju i razradi mjera zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i podzakonskih propisa koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
 • intervencije po potrebi uslijed vremenskih neprilika i više sile na sanaciji puteva, klizišta i dr.
 • vrši nadzor područja putem video nadzora
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana


Unutrašnja organizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se bez unutrašnjih organizacionih jedinica uz postojanje Sektora za vatrogastvo, kao posebne jedinice.

- Sektor za vatrogastvo

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada,
 • izrađuje procjenu ugroženosti od požara Grada,
 • intervencije po potrebi uslijed vremenskih neprilika i više sile na sanaciji puteva, klizišta i dr.
 • priprema program i plan zaštite i spašavanja od požara Grada,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi vatrogasne jedinice u Gradu,
 • vrši obuku pripadnika vatrogasne jedinice, te periodičnim provjerama njihovog znanja i obučenosti u provođenju akcije gašenja požara,
 • vrši provjeru postupaka i mjera fizičkih i pravnih lica po pitanju zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda,
 • obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite od požara i drugih prirodnih nesreća o kojima odlučuje Gradsko vijeće,
 • priprema propise u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Grada,
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja od požara, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe odnosno Profesionalne vatrogasne jedinice,
 • organizira i brine se o radu vatrgasnog servisa,
 • vrši kontrolu i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme.
Partneri

Kategorije članaka

Linkovi