Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik gradonačelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti privrede i finansija,
2. provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
4. priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
5. vrši poslove praćenja privrednih kretanja,posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
6. radi na uspostavljanju novih privrednih subjekata,
7. predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje Općina,
8. vrši poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,
9. organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora,
10. predlaže u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama po pitanjima iz nadležnosti službe,
11. vrši poslove u vezi sa izradom budžeta i završnog računa Općine,
12. vrši poslove u vezi sa izvršenjem budžeta Općine, kao i sve druge poslove u vezi sa budžetom Općine,
13. vrši fakturisanje usluga trećim licima,
14. vrši sve stručne i administrativne poslove iz svoje nadležnosti, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
Unutrašnja organizacija Službe

Poslovi u radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica :

a) Odsjek za privredu,
b) Odsjek za finansije,
- Odsjek za privredu

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

1. vrši upravno-pravne poslove u oblasti samostalnog privređivanja,
2. vrši registraciju odnosno izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji ,
3. izdaje namjensku saglasnost za poslovne prostore,
4. izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji,
5. učestvuje u izradi kratkoročnih i srednjoročnih strateških planova,
6. izrađuje i druge akte koja donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz oblasti privrede,
7. izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale iz oblasti privrede i druge poslove iz svoje nadležnosti,
- Odsjek za finansije

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

1. priprema i izrađuje budžet Općine i planove vanbudžetskih sredstava,
2. izrađuje odluku o izvršenju budžeta i druge akte iz oblasti finansija,
3. priprema i izrađuje informacije, izvještaje i druge materijalne o izvršenju budžeta,
4. izrađuje odluke, zaključke i naredbe u vezi sa splatama i prenosom budžetskih i odluke o preraspodjeli dudžetskih sredstava,
5. vrši plaćanja i prenos sredstava sa transakcijskog računa,
6. prati realizaciju izvršenja Budžeta po vrstama prihoda i rashoda, po korisnicima i druge poslove iz svoje nadležnosti,
7. izrađuje dinamičke planove priliva i odliva budžetskih sredstava,
8. izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik o pitanjima iz svoje nadležnosti,
9. sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i rashosa, u glavnoj i pomoćnim knjigama,
10. sistematično i ažurno knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama,
11. vrši fakturisanje usluga trećim licima,
12. blagovremeno vrši zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,
13. popunjava obrazce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta,
14. izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i više državne organe/kantonalne i federalne organe,
15. hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju, vrši sve druge poslove iz svoje nadležnosti

 - Odsjek za društvene djelatnosti

1. poslovi pružanja pravne pomoći građanima iz nadležnosti Odsjeka,
2. priprema prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik
3. preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje uslova rada u osnovnim školama, sportskim udruženjima, kulturno-umjetničkim društvima i drugim subjektima koje rade na poslovima za zadovoljavanje potreba građana iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta,
4. organizuje takmičenja i smotre učenika u oblasti nastavnih i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou ,a posebno iz oblasti sportskih manifestacija masovnog karaktera,izoblasti obrazovanja za demokratiju,ljudska prava i prava djeteta:
obezbjeđuje protok informacija između nevladinih organizacija,asocijacija mladih i Općine,
5. vrši poslove informisanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima Općine
6. vrši i druge poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih općinskih službi za upravu.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi