Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj

 Po Ovlaštenju Sekretar Gradske uprave:
Edis Macić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-260
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova Služba vrši slijedeće poslove: Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugihpropisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede i finansija,

 • Provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • radi na uspostavljanju novih privrednih subjekata,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanju poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja poslovnih prostora kojima gazduje Grad,
 • vrši poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,
 • organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora,
 • predlaže u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim osobama po pitanjima iz nadležnosti službe
 • vrši upravno-pravne poslove u oblasti samostalnog privređivanja, vrši registraciju odnosno izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji ,
 • izdaje namjensku saglasnost za poslovne prostore,
 • izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji.
 • učestvuje u izradi kratkoročnih i srednjoročnih strateških planova,
 • izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale iz oblasti privrede i druge poslove iz svoje nadležnosti,
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti, te priprema prijedloge gradskih propisa iz oblasti investicija za Gradonačelnika i Gradsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Grad;
 • vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Grada, Kantona i drugih subjekata;
 • implementira projekte i koordinira sve vrste radova koji se obavljaju na području grada (građevinske i tekuće održavanje);
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Grada;
 • podnosi konačani finansijski izvještaj po završenim projektima i investicijama;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je organizovana;
 • vrši poslove koji se odnose na energetsku efikasnost;
 • vrši poslove koji se odnose na poljoprivredu, poslove u oblasti propisa koji definišu šumarstvo, zaštitu zraka, vode i zemljišta;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od stranene vladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz  nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine idefiniranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • provodi politiku utvrđenu Strategijom razvoja Grada iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Gradonačelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • planira realizaciju projekata utvrđenih strategijom razvoja Grada;
 • prikuplja informacije o eksternim akterima, analizira eksterne aktere i njihovo uključivanje u procese lokalnog razvoja sukladno njihovom potencijalu za doprinos lokalnom razvoju;
 • promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između gradskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.);
 • prezentira i promovira projekte i Grad potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama;
 • uspostavlja i održava redovnu saradnju sa izvorima finanasiranja razvojnih projekata (banka, fondovi, institucionalni i drugi investitori, itd.) sa ciljem identificiranja i razvoja optimalnog modela finansiranja projekata;
 • u saradnji sa drugimslužbama, osigurava usklađenost budžetskog planiranja i programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima Grada;
 • pruža metodološke smjernice službama za aktivnosti iz njihove nadležnosti koje su značajne za lokalni razvoj;
 • koordinira pripremu, priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima;
 • analizira podatke, koordinira izradu i izrađuje socio-ekonomsku analizu stanja na području Grada Konjica;
 • koordinira procese definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja sa višim nivoima vlasti;
 • koordinira procese izrade sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja Grada;
 • koordinira poslove praćenja implementacije i vrši ocjenu učinka implementacije strategije razvoja grada;
 • vodi ukupne evidencije ključnih indikatora razvoja, sektorsko-strateških indikatora, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora, u skladu sa strategijom razvoja grada i zahtjevima Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 • koordinira procese izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije putem prikupljanja izvještaja iz relevantnih službi i sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o realizaciji plana implementacije;
 • izrađuje konačan tekst godišnjih izvještaja o napretku implementacije strategije razvoja grada,
 • pokreće i vodi procese izrade ili revidiranja integrirane strategije razvoja na temelju gore navedenih izvještaja;
 • analizira učinak i doprinos gradskih službi implementaciji strategije razvoja grada;
 • kontinuirano promovira Grad Konjic kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija;
 • priprema promotivne materijale razvojnih potencijala grada i prezentira iste investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima;
 • izrađuje plan promocije strategije i promovira ostvarene rezultate u implementaciji razvojne strategije Grada Konjica prema široj javnosti i građanima, kao i mogućnosti za učešće u implementaciji strategije razvoja grada;
 • koordinira prikupljanje svih potrebnih podataka za izradu operativnih planova gradskih službi u jedinstveni godišnji plan rada grada;
 • ostvaruje kontinuiranu saradnju sa Gradskim razvojnim timom;
 • identificira i prati javne pozive za projektno apliciranje ka domaćim i međunarodnim finansijerima;
 • razrađuje obrasce za apliciranje za fondove potencijalnih donatora i sufinansijera i prikuplja neophodnu dokumentaciju za uspješna kandidiranja po javnim pozivima projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvojgrada i zaštitu okoliša;
 • uspostavlja vodi registar apliciranih, projekata u implementaciji i realizovanih investicionih projekata;
 • prati realizaciju i nadzor nad aktivnostima koje se tiču razvojno – investicionih projekata odobrenih po javnim pozivima;
 • priprema tehničke i finansijske izvještaje u toku realizacije projekata koje provodi;
 • provodi monitoring (praćenje) projekata i priprema zbirne izvještaje o monitoringu;
 • provodi internu evaluaciju i priprema sintezu evalucionih izvještaja i preporuka na nivou cijele gradske uprave;
 • pokreće inicijativu za reviziju strategije razvoja ili za pokretanje novog procesa strateškog planiranja integralnog razvoja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija;
 • permanentno unapređuje znanja i vještine za sprovođenje strategija i prenosi stečena znanja u okviru JLS;
 • predlaže program obuke za interne i eksterne aktere u realizaciji strategije;
 • uspostavlja kontinuiranu saradnju sa višim nivoima vlasti (npr. ministarstva, zavodi) u cilju razmjene podataka potrebnih za efikasno korištenje pojedinih aplikacija;
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata Kantona koji se odnose na razvojno planiranje i upravljanje razvojem Grada;
 • sarađuje sa nadležnima za lokalni razvoj iz drugih gradova i institucija, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse;
 • sarađuje na uspostavljanju i održavanju informacionog sistema sa statističkim i drugim podacima od značaja za lokalni razvoj (profil grada), kao i na uspostavljanju baze podataka;
 • osigurava javnost rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o stategiji razvoja Grada;
 • provodi i odgovorna je za realizaciju investicionih projekata iz svog djelokruga u skladu sa zakonom;
 • prati, kontroliše, odobrava i odgovara za zakonitost utroška finansijskih sredstava u procesu realizacije programa i projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • inicira, koordinira, učestvuje i prati proces izrade strategije razvoja grada i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe; dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba; dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog;
 • vodi brigu o održavanju sistema upravljanja kvalitetom i procesima vezanim za održavanje i unapređenje sistema;
 • nadzire proces izrade dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom;
 • sarađuje sa vanjskim organizacijama vezano za poslove upravljanja kvalitetom;
 • redovno informiše kolegij /savjet gradonačelnika o zapažanjima u primjeni sistema upravljanja kvalitetom
 • provodi gradsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Grada iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Grada i razvoju programa za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti
 • vrši analizu potreba privrednog sektora na teritoriji Grada Konjica sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva
 • prati trendove i mogućnosti ponuda institucija za stručnu dokvalifikaciju odraslih u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, odnosno realnog sektora
 • organizuje i kordinira rad sa preduzećima kojima je osnivač Grad Konjic
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe

Poslovi u radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica :

 1. a) Odsjek za privredu i poljoprivredu
 2. b) Odsjek za investicije i lokalni razvoj

Odsjek za privredu i poljoprivredu vrši slijedeće poslove i zadatke :

 • Provodi utvrđenu politiku po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • Obezbjeđuje izvršenje zakona, propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede, poljoprivrede i društvenih djelatnosti,
 • Rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • Priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • Prati privredna kretanja i radi na razvoju privrede, a posebno male privrede, turizma, samostalnog privređivanja, poljoprivrede i preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti,
 • Prati rad privrednih društava i javnih komunalnih preduzeća u kojima je grad vlasnik ili ima udio u vlasništvu, predlaže i preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti  radi poboljšanja rada i uslova za rad istih,
 • Izrađuje rješenja o registraciji fizičkih lica i izrađuje rješenja o uslovnosti za obavljanje djelatnosti privrednih društava,  podružnica, odnosno poslovnih jedinica, i dr., kao i registar linija u linijskom putničkom saobračaju,
 • Radi na pripremi i usaglašavanju cjenovnika za privredna društva, JP i JKP iz nadležnosti Odsjeka, kao i ustanova i javnih ustanova za gradsko vijeće,
 • Provodi sve potrebne aktivnosti oko dodjele poslovnih prostora grada,
 • Izrađuje potrebne informacije, izvještaje i dr., o stanju i problemima društvenih djelatnosti i predlaže odgovarajuće mjere
 • Organizuje i učestuje u organizaciji kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih javnih manifestacija,
 • Vrši nadzor nad ostvarenjem funkcije javnih ustanova koje su u djelokrugu rada odsjeka, obrazovanja, kulture, sport, nevladinih organizacija i dr.,
 • Priprema programe i kriterije raspodjele budžetskih sredstava namjenjenih društvenim djelatnostima i izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale u oblasti društvenih djelatnosti,
 • Vrši statističku obradu podataka iz nadležnosti odsjeka,
 • Vrši i sve stručne i administrativne poslove iz nadležnosti privrede i društvenih djelatnosti, kao i poslove koji se zakonom stave u nadležnost odsjeka.

  Odsjek za investicije i lokalni razvoj vrši slijedeće poslove i zadatke :
 • Prati propise iz djelokruga rada odsjeka i daje uputstva za njihovu konkretnu primjenu;
 • sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja razvojnih programa i projekata za kandidiranje na konkurse Evropske unije za područje grada;
 • koordinira rad i brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz djelokruga rada Službe prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU;
 • promovira grad kao mjesto za investiranje, poslovni razvoj i turizam, a posebno na promociji preduzetništva grada;
 • priprema prijedloge odluka za Gradsko vijeće u oblasti unapređenja lokalnog konomskog razvoja;
 • predlaže podsticajne mjere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja;
 • predlaže prioritetne projekte vezane za razvoj i investicije u okviru lokalne zajednice i vrši pripremne radnje za njihovu realizaciju;
 • ostvaruje saradnju sa drugim odsjecima i službama unutar grada, sa nadležnim institucijama na gradskom, kantonalnom i federalnom nivou, te razvojnim agencijama;
 • učestvuje u izradi i realizaciji koncepcije razvoja projekata,
 • koordinira poslove pri implementaciji projekata u saradnji sa donatorima i procesu korištenja predpristupnih i drugih fondova,
 • prati projekte i izvještava o implementaciji projekata
 • vrši izvještavanje prema donatorima
 • prati programe edukacije iz oblasti relevantnih za lokalni razvoj te prenosi informacije na zaposlene u Gradskoj upravi
 • predlaže programe i projekte u saradnji sa nadležnim odjeljenjima
 • pribavlja neophodne podatke iz različitih internih i eksternih izvora i stara se za redovno ažuriranje baze podataka iz svog opisa posla
 • aktivno učestvuje u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju programa, planova i projekata lokalnog ekonomskog razvoja
 • učestvuje u pripremi i kandidovanju projekata za finansiranje putem komponenti instrumenata za pretpristupnu pomoć Evropske unije, odnosno kod međunarodnih i finansijskih organizacija i fondova i drugih zaintersovanih investitora
 • posjećuje kompanije radi prikupljanja mišljenja preduzetnika (telefonske ankete, e-mailovi, organizacija neformalnih okupljanja, razmjena informacija, osnivanje foruma itd.)
 • priprema prijedloge podsticajnih mjera za ekonomski razvoj u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja;
 • priprema bazu podataka lokalnih privrednika
 • organizuje posjete investitora i učestvuje u pregovorima sa investitorima
 • priprema prijedloge podsticajnih mjera za investitore
 • aktivno uspostavlja saradnju ipoduzima mjere za privlačenje investitora (domaćih i stranih)
 • razvija aktivnosti na efikasnijem angažovanju domaćih preduzeća i resursa
 • obavlja poslove podrške radu udruženja u privredi i radu klastera na regionalnom nivou itd
 • radi na poboljšanju komunikacije između lokalne uprave i preduzeća
 • koordinira aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa drugim relevantnim akterima unutar gradske uprave
 • uspostavlja i održava jedinstven informacioni system statističkih podataka i informacija od značaja za analizu, planiranje, praćenje i evaluaciju lokalnog ekonomskog razvoja
 • učestvuje u pripremi i koordinaciji izrade promotivnih materijala u cilju promocije grada kao povoljne lokacije za ulaganje: web stranica, brošura, video zapisa, prezentacija, letaka, banera, sajamskih štandova,
 • učestvuje u pripremi resornih planova za narednu godinu, uključujući projekte iz razvojne strategije i redovne aktivnosti
 • prati i koordinira provedbu Gradske razvojne strategije
 • priprema izvještaj o sprovođenju Strategije u saradnji sa svim organizacionim jedinicama Gradske uprave
 • koordinira prikupljanje podataka od značaja za lokalni razvoj
 • osigurava i koordinira učešće svih relevantnih aktera (od javnosti, privatni i civilni sektor) u strateškom planiranju, realizaciji prioritetnih projekata i mjera i praćenju i vrednovanju implementacije Razvojnes trategije
 • uspostavlja i ažurira socio-ekonomske baze podataka Grada
 • vrši obradu i analizu statističkih i drugih relevantnih podataka za razvoj Grada
 • koordinira izvještavanje o napretku implementacije projekta i implementacije Strategije razvoja na godišnjem i srednjoročnom nivou
 • koordinira kompletno izvještavanje o napretku implementacije projektai implementacije Strategije razvoja
 • priprema i nominira projekte za finansiranje kroz komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, odnosno kod međunarodnih i finansijskih organizacijaifondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora
 • učestvuje u planiranju, razvoju implementaciji projekata
 • obavlja poslove podrške u pripremi i implementaciji zajedničkih projektnih aktivnosti koje se provode u partnerstvu s privatnim sektorom, nevladinim sektorom ili javnim institucijama, a u cilju razvoja grada
 • prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, implementira, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama
 • prati i koordinira aktivnosti na sprovođenju direktiva Evropske Unije i poslovima vezanima za evropske integracije
 • učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa predstavnicima drugih odeljenja i službe u okviru Gradske uprave, kao i predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, u cilju kreiranja zajedničkih aplikacija projektnih prijedloga i njihove implementacije
 • sarađuje sa međunarodnim, donatorskim i kreditnim organizacijama, u okviru djelokruga rada
 • učestvuje u izradi Strategije razvoja Grada
 • učestvuje u procesu pripreme / ažuriranja trogodišnjih planova implementacije Strategije razvoja
 • učestvuje u pripremi planova Službe za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovnih poslova.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi