Nekropola sa stećcima Gajine, Glavatičevo

U zaseoku Karlušići, oko 1 km sjeverozapadno od Glavatičeva, na lokalitetu “Gajine” smještena je nekropola sa 15 stećaka (11 sanduka i 4 sljemenjaka).
Obrada stećaka je dobra, ali pojedini primjerci su okrnjeni i utonuli u zemlju. Stećci su orijentirani u pravcu sjeverozapad – jugoistok i jugozapad – sjeveroistok.
Ukrasni ornamenti su evidentirani na sedam spomenika (tri sanduka i 4 sljemenjaka).
Ukrasni motivi na spomenicima su: tordirana traka, friz od povijene lozice sa trolistovima, tordirani vijenac, arkade, dvostruka spirala, “djedovski štap” i paralelna rebra.
Pored veoma bogato ukrašenih stećaka, karakteristika ove nekropole je što se na jednom stećku na njegovoj sjeverozapadnoj strani nalaze “znakovi koji podsjećaju na neko nepoznato pismo”, dok se na čeonoj strani nalazi predstava “djedovskog” štapa u formi slova T, a na njegovoj gornjoj površini plastična paralelna rebra. (P.Anđelić – Historijski spomenici Konjica i okoline).

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi