Nekropola stećaka - Križevac, Doljani

Ukrasni motivi, kao i kod mnogih drugih koji se nalaze na području općine Konjic, su: obična traka, loza sa trolistom (u frizu), rozeta sa tordiranim kružnim vijencem, štit sa mačem, predstava konjanika.

Na jednom od nadgrobnih spomenika koji je dug 1,85 m, visok 1,50 m i debeo 1,00 m, uspravan, a gornji mu dio ima oblik trostrane prizme, nalazio se bosančicom ispisan starobosanski natpis iz XIV stoljeća, koji se može djelimično pročitati ovako: “Ase leži Radibrat s bratom Vuksanom dva Miloradovića”. I natpisi i stećci su ostali nepoznati u stručnoj literaturi.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi