Kaursko groblje - nekropola stećaka Vrbljani

Njihovi ukrasi su: dvostruka spirala, polumjesec, kružni vijenac, arkade, rozete, te ljudske figure-čovjek na konju, pored konja, čovjek sa štitom i mačem, štapom. Jedan od ovih stećaka reproduciran je u Enciklopediji likovnih umjetnosti i svakako spada među prvorazredne spomenike svoje vrste.

Među ovim stećcima nalazi se i jedan rimski miljokaz sa nekoliko klesanih kamenih blokova rimske provincijencije. Iako leži u sekundarnom položaju, ovaj miljokaz služi kao dokaz da je ovdje prolazila trasa komunikacije koja je povezivala južnu Dalmaciju i Hercegovinu sa srednjom Bosno i dalje Podunavljem. Vodila je od Narone (Vid kod Metkovića), preko Dubrava i Nevesinjskog polja do Velike poljane kod Lipeta. Od Lipeta do Podorašca i dalje na sjever do Ivan-planine, trase rimske ceste i kasnijeg puta iz osmanskog vremena se poklapaju. Njiva ispod nekropole se zove Crkvina, a na lokalitetu se raspoznaju i konture pojedinačnih zidova nekog građevinskog objekta, do sada neidentificiranog.

Posmatrajući šire područje, Vrbljani se nalaze u oblasti koja čini određenu cjelinu, a proteže se od kanjona Rakitnice na istoku do rijeke Kraljušnice na zapadu. U kasnom srednjem vijeku politički centar ovog kraja nalazio se u gradu Črešnjevu (Trešnjevac) koji se nalazi u predjelu iznad lijeve obale Trešanice, u trouglu koji čine okolna sela Kanjina, Džepi i Brđani. Predjeli uz desnu obalu Neretve spadali su u bosanski dio župe Neretve, a od 1404.godine sve do propasti bosanske države u “Kraljevu zemlju”.

U maju 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se Historijsko područje-Nekropola sa stećcima na lokalitetima Brdo i Kaursko groblje (Ciklice) u Vrbljanima proglase nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi