Nekropola sa stećcima - Ravnice u Dubočanima

Od centra Konjica udaljeno 11,61 km vazdušne linije u pravcu jugoistoka. U spomenutom naselju, na lokalitetu Ravnice evidentirana je nekropola sa 49 stećaka na nadmorskoj visini od 624 m koja do sada nije nigdje bila evidentirana.
Ova nekropola sa stećcima po brojnosti nadgrobnika pripada manjoj zajednici koja je živjela na tom području. Po smještaju ovakvih nekropola mogu se pratiti procesi. Na periferiji nekropole nazire se neznatno izdvajanje pojedinih grobova, što se očituje prelazom izrade stećaka sa jednostavnijeg oblika – sanduka, na složeniji oblik – sljemenjak. Inače, nekropolu čine 4 ploče, 44 sanduka i 1 sljemenjak. Stećci su poredani u nizove od sjeverozapada ka jugoistoku, a orijentisani su u pravcu jugozapad – sjeveroistok.
Veći dio stećaka je obrastao mahovinom, lišajevima i prekriven humusom. Ukrasi i natpisi nisu evidentirani na stećcima.
Jedini sljemenjak u ovoj nekropoli ima dimenzije kako slijedi:
Dimenzije stećka su :164x64x80 cm
Dimenzije postolja su: 170x95x22 cm
Srednjovjekovna nekropola stećaka u Dubočanima nije evidentirana do sada i nije bila upisana u Registar spomenika kulture SR BiH

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi