Općinsko vijeće

Informacija sa 14. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 14. sjednici Općinskog vijeća , koja je održana dana 27.02. 2019. godine, usvojene su sljedeće Odluke:

 1. Odluka o finansiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću Konjic;
 2. Odluka o finansiranju vjerskih zajednica na području Općine Konjic;
 3. Odluka o iznosu  raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava za  2019.godinu
 4. Odluka o usvajanju LOD metodologije;
 5. Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD
  metodologiji;
 6.  Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  Udruženju  za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa„Neretvica“;
 7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Lovačkom društvu „Neretvica“;
 8. Odluka o utvrđivanju niže stope poreza na promet nekretnina prilikom kupovine prve  stambene jedinice
 9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 10. Odluka o prevozu đaka iz povratničkih MZ Glavatičevo i MZ Bjelimići
 11. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Pravula Javne ustanove“ Prva osnovna škola“ Konjic;
 12. Odluka o davanju Saglasnosti na razriješenje direktora JKP“Standard“ d.o o Konjic i imenovanje vršioca dužnosti direktora JKP „Standard“  d.o.o Konjic;
 13. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora JKP „Vodovid i kanalizacija“d.d.Konjic;
 14. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic;
 15. Rješenje o o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Konjic“ u Konjicu;
 16. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

Informacija sa 13.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na  13. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.12. 2018.godine ,usvojeni su sljedeći akti:
1. Odluka o rebalansu budžeta općine Konjic za 2018.godinu
2. Odluka o donošenju budžeta općine Konjic za 2019.godinu
3. Odluka o izvršavanju budžeta općine Konjic za 2019.godinu 
4. Odluka o  utvrđivanju  Nacrta  Regulacionog  plana  „Lisičići “ i  upućivanje  na  javnu raspravu
5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ustanovi „ Narodni univerzitet“
6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Fudbalskom savezu BiH 
7. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic  
8. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Glavatičevo“ ispred reda zaposlenika
9. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Druga  osnovna škola“ Konjic ispred reda zaposlenika 
10. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Čelebići“ ispred reda zaposlenika  
11. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic
12. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
13. Rješenje o odbijanju kao neosnovanog prijedloga Jazvin Mevle za obnovu postupka 
14. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic
15. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Školskog odbora iz reda osnivača JU „Druga osnovna škola“ Konjic
16. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“d.d Konjic na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic za 2019 i plan gazdovanja-područje krša

                                                                                            ZAKLJUČAK

     1. U cilju kontinuiteta gazdovanja šumama na području ŠPP "Konjičko" i područje ''Krša'', a zbog neusvajanja Zakona o šumama u FBiH, daje se saglasnost na:
          - Plan gazdovanja Šumarstva "Prenj"d.d Konjic za 2019. godinu, broj: P-3418/18 od 12.11.2018. godine i Plan gazdovanja – područje krša broj: P-3419/18 od 12.11.2018.godine, koji je usvojio Nadzorni odbor                        Šumarstva "Prenj"d.d  Konjic Odlukom broj: P-198/18 od 22.11.2018.godine i  P-199/18 od 22.11.2018.godine.
     2. Sastavni dio ovog zaključka su planski dokumenti iz tačke 1. po kojima se određuju osnovne smjernice za optimalno upravljanje i gazdovanje šumama na području Općine Konjic (planovi gazdovanja).
     3. Za relizaciju ovog zaključka odgovorno je preduzeće Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic
     4. Ovaj zaključak će se primjenjivati za 2019. godinu odnosno dok se zakonom ne reguliše pitanje gazdovanja šumama i kršom.
     5. Zadužuje se Nadzorni odbor preduzeća da podnese šestomjesečni izvještaj Općinskom vijeću o gazdovanju  šuma i krša na području Općine Konjic.
     6. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Konjic'' i ima se objaviti na Oglasnoj tabli Općine Konjic.

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Informacija sa 12. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 12. sjednici Općinskog vijeća , koja je održana dana 30.10. 2018. godine, usvojene su sljedeće Odluke:
 -Zaključak o utvrđivanju Nacrta budžeta općine Konjic za 2019. godinu
- Odluka o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Čelebići“ Konjic                                     
- Odluka o utvrđivanju naknada za rad u odborima u regularnim tijelima Općine Konjic           
- Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola Konjic“ u Konjicu             
- Odluka o imenovanju članova Školskog odbora JU „Srednja škola Konjic u Konjicu                        
 - Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod  i
kanalizacija d.d   Konjic                                          
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“d.d   Konjic 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik za komunalne usluge JKP „Standard“ d.o.o. Konjic  
- Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic  
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic 
 -Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Konjic        
- Odluka o poništavnju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JU ''Centar za socijalni rad'' Konjic u Konjicu                               
 -Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad  Konjic   
 -Odluka o raspisivanju ponovnog  Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic   
- Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječije obdanište ''Zulejha Begeta'' Konjic
- Dopunsko rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju MHE na rijeci Ljuta                   
- Rješenje o naknadi za parcelu kč: 345/2 KO Ribići, sticatelja prava vlasništva ,Tiro Šemsudina 
- Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Balić ( Duran) Alija iz Konjica, Ovčari, KO Konjic  
- Zaključak o usvajanju Incijative vijećnika u Općinskom vijeću SBiH, Podrum Dženadina o dodjeli lovišta „Konjic“ na korištenje

                                                                                                Z A K LJ U Č A K
1.Prihvata se Nacrt Budžeta Općine Konjic za 2019. godinu, koji može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Budžeta Općine Konjic za godinu.
2.Nacrt Budžeta Općine Konjic daje se na javnu raspravu u roku od 15 dana od dana usvajanja ovog zaključka.
3.Za provođenje javne rasprave zadužuje se Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti koja će sa Službom za zajedničke i stručne poslove i Službom za prostorno uređenje ,građenje i obnovu sačiniti Plan provođenja javne rasprave i blagovremeno  upoznati javnost sa istim.
4.Nakon provođenja javne rasprave, Služba za privredu, finansije i društvene djetatnosti će prikupiti sve primjedbe, prijedloge, analizirati iste, očitovati se o razlozima zbog kojih nije prihvatila određene prijedloge iz javne rasprave i primjedbi datih na današnjoj sjednici Općinskog vijeća i podnijeti izvještaj Općinskom vijeću prilikom odlučivanja o Prijedlogu Budžeta Općine Konjic za godinu.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi