Služba kabineta gradonačelnika

Ova Služba vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • organizuje i vrši sve stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe rada gradonačelnika;
 • priprema sjednice Savjeta gradonačelnika, vodi zapisnik i obezbjeđuje realizaciju zadataka utvrđenih na Savjetu;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima gradonačelnika u cilju blagovremene izrade općih i pojedinačnih akata;
 • vodi evidenciju i čuva originale propisa i općih akata koje donosi gradonačelnik i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju u službenom glasniku;
 • prati i obezbjeđuje realizaciju odluka i zaključaka Gradskog vijeća koji se odnose na Gradonačelnika;
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima gradonačelnika koji rukovode službama za upravu i stručnim službama da blagovremeno izrađuju propise i druge opće akte o pitanjima iz nadležnosti službi i utvrđuje konačne tekstove tih propisa i općih akata koje donose Gradonačelnik ili Gradsko vijeće;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz djelokruga rada Grada;
 • ostvaruje stalnu saradnju sa Službom za poslove gradskog vijeća u svim pitanjima koja se odnose na obaveze Gradonačelnika prema Gradskom vijeću i preduzima mjere za blagovremeno izvršenje;
 • uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima uprave i drugim organima, Policijskom upravom, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se odnose na rad Gradonačelnika;
 • organizuje prijem stranih i domaćih delegacija, privrednih društava, građana i nevladinih organizacija koje prima Gradonačelnik;
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe Gradonačelnika;
 • vrši poslove preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom da bi obezbijedilo stalnu pogodnost, adekvatnost, efektivnost i usaglašenost sistema sa strateškim usmjerenjem;
 • na temelju izvještaja i planova/programa rada službi izrađuje sveobuhvatne izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga rada Gradonačelnika i Službe za poslove Kabineta Gradonačelnika;
 • obavlja poslove informisanja javnosti na principima zakonitosti i transparentnosti;
 • prati rad i prikuplja podatke o radu svih službi, Gradonačelnika i Gradskog vijeća koji su potrebni za informisanje javnosti o njihovim aktivnostima i u saradnji sa rukovodiocima službi i Gradonačelnikom informiše javnost;
 • obavlja poslove prezentacije aktivnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća, odnosno kontakte sa javnošću, u svrhu davanja jedinstvenih informacija o radu Grada;
 • vrši obradu tekstova i tehničku pripremu za objavljivanje u Informativnom biltenu Grada, na WEB stranici, internetu i publikacijama koje izdaje Grad Konjic;
 • organizuje press konferencije i intervjue Gradonačelnika, kao i njegovo gostovanje u medijima;
 • priprema i organizuje emisije za medije sa temama iz Grada, te sačinjava i čuva elektronske zapise;
 • na adekvatan način priprema i osigurava objavljivanje određenih informacija o radu organa, u cilju ostvarivanja odnosa s javnošću;
 • informiše javnost o radu svih službi, osim kada za pojedinačno istupanje u javnosti gradonačelnik iznimno ovlasti lice iz pojedine službe;
 • priprema i organizira aktivnosti u oblasti saradnje sa medijima;
 • izrađuje, uređuje i lektoriše biltene i informacije gradskih službi, kao i sve propise i druge materijale koji se dostavljaju Gradonačelniku i Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja grada i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • vrši kontrolu dokumenata i podataka prema zahtjevu međunarodnog  ISO standarda;
 • stara se o provođenju politike utvrđene Strategijom razvoja Grada;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi gradonačelnik
 • vođenje poslovnih procesa vezanih za promociju grada kao lokaliteta povoljnog za ulaganje i privlačenje domaćih i inozemnih investitora,
 • pripremu i provedbu gradskih razvojnih projekata, kandidiranje na natječaje domaćih i međunarodnih institucija,
 • praćenje realizacije budžetskih sredstava

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi