Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Pomoćnik gradonačelnika:Adnan Špago, dipl.ecc ;
Kontekt telefon: 036/712-256
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Ova Služba vrši sljedeće poslove

 • Provodi utvrđenu politiku po pitanjima iz nadležnosti Službe
 • Obezbjeđuje izvršavanje zakona, propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada iz oblasti finansija,
 • Rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • Vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
 • Priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • Vodi gradski trezor i obavlja sve poslove u vezi sa trezorskim sistemom poslovanja,
 • Vodi registar budžetskih korisnika,
 • Upravljanje novčanim sredstvima,
 • Upravljanje računima koji su u sistemu Jedinstvenog računa trezora (JRT),
 • Blagajničko poslovanje,
 • Upravljanje plaćanjima i centralizirani obračun plaća za korisnike budžeta,
 • Planiranje novčanih tokova,
 • Vođenje Glavne knjige trezora,
 • Sistematično i ažurno evidentiranje i knjiženje knjigovodstvenih isprava i poslovnih događaja u pomoćnim knjigama i Glavnoj knjizi trezora,
 • Vođenje knjigovodstvenih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja,
 • Usaglašavanje pomoćnih evidencija sa Glavnom knjigom trezora,
 • Blagovremeno vrši zaključna knjiženja u vezi pripreme, izrade i popunjavanja obrazaca periodičnih izvještaja, te slanja istih nadležnom Ministarstvu,
 • Organizuje godišnji popis imovine,
 • Obavlja predbilansne radnje i po godišnjem obračunu izrađuje završni račun Grada na propisanim obrascima,
 • Hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
 • Vrši sve poslove u vezi Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH
 • Obavlja sve poslove koji se odnose na pripremu i donošenje budžeta (priprema i izrada budžetskog kalendara, izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), priprema i izrada nacrta i prijedloga budžeta, izradu odluke o načinu izvršavanju budžeta,
 • Obavlja poslove na pripremi i izradi izmjena i dopuna budžeta (rebalans budžeta), kao i poslove na izradi odluke o privremenom finansiranju Grada.
 • Obavlja poslove iz oblasti indirektnog oporezivanja: obračun PDV-a, podnošenje PDV prijave, kao i sve druge aktivnosti vezano za PDV,
 • Vrši sve poslove u vezi planiranja izvršenja budžeta, praćenja realizacije izvršenja budžeta po vrstama prihoda i rashoda i izvještavanja o izvršenju budžeta Grada,
 • Obavlja poslove u vezi zaduživanja i upravljnja dugom Grada,
 • Vrši sve poslove vezano za operativno planiranje budžetskih sredstava,
 • Vrši sve poslove u vezi rezervisanja budžetskih sredstava,
 • Analizira zahtjeve u vezi preraspodjele budžetskih sredstava,
 • Priprema i izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih materijala iz oblasti finansija i budžeta,
 • Izrađuje tabelarne izvještaje i informacije iz nadležnost Službe za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, kao  i više nivoe vlasti
 • Vrši i sve druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:
a) Odsjek za računovodstvo i trezor,
b) Odsjek za budžet i pravne poslove

Odsjek za računovodstvo i trezor

 Odsjek vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • Provodi utvrđenu politiku po pitanjima iz nadležnosti odsjeka,
 • Obezbjeđuje izvršenje zakona, propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti odsjeka
 • Priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • Vrši analizu i statističku obradu podataka iz nadležnosti odsjeka,
 • Vodi gradski trezor i obavlja sve poslove u vezi sa trezorskim sistemom poslovanja,
 • Vodi registar budžetskih korisnika,
 • Upravljanje novčanim sredstvima i računima koji su u sistemu Jedinstvenog računa trezora (JRT),
 • Upravljanje plaćanjima i centralizirani obračun plaća za korisnike budžeta,
 • Blagajničko poslovanje,
 • Planiranje novčanih tokova,
 • Vođenje Glavne knjige, te sistematično i ažurno evidentiranje i knjiženje knjigovodstvenih isprava i poslovnih događaja u pomoćnim knjigama i Glavnoj knjizi,
 • Vođenje knjigovodstvenih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja,
 • Usaglašavanje pomoćnih evidencija sa Glavnom knjigom trezora,
 • Blagovremeno vrši zaključna knjiženja u vezi pripreme, izrade i popunjavanja obrazaca periodičnih izvještaja, te slanja istih nadležnom Ministarstvu,
 • Organizuje godišnji popis imovine,
 • Obavlja predbilansne radnje i po godišnjem obračunu izrađuje završni račun Grada na propisanim obrascima,
 • Obavlja poslove iz oblasti indirektnog oporezivanja,
 • Obavlja poslove u vezi zaduživanja i upravljnja dugom Grada,
 • Hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
 • Priprema i dostavlja analize, izvještaje, informacije i druge podatke iz oblasti računovodstva i trezora radi izrade budžeta Grada,
 • Vrši sve stručne i administrativne poslove iz nadležnosti računovodstva i trezora, kao i poslove koji se zakonom stave u nadležnost odsjeka.

Odsjek za budžet i pravne poslove

 • Provodi utvrđenu politiku po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
 • Obezbjeđuje izvršenje zakona, propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Službe i odsjeka,
 • Priprema propise i druge akte iz svoje nadležnosti koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • Vrši statističku obradu podataka iz nadležnosti odsjeka,
 • Obavlja sve poslove koji se odnose na pripremu i donošenje budžeta: priprema i izrada budžetskog kalendara, izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), priprema i izrada nacrta i prijedloga budžeta, izradu odluke o načinu izvršavanju budžeta,
 • Obavlja poslove na pripremi i provođenju javnih rasprava po nacrtu budžeta,
 • Obavlja poslove na pripremi i izradi izmjena i dopuna budžeta (rebalans budžeta),
 • Obavlja poslove na izradi odluke o privremenom finansiranju Grada.
 • Vrši sve poslove u vezi planiranja izvršenja budžeta, praćenja realizacije izvršenja budžeta po vrstama prihoda i rashoda i izvještavanja o izvršenju budžeta Grada,
 • Vrši sve poslove vezano za operativno planiranje budžetskih sredstava,
 • Vrši sve poslove u vezi rezervisanja budžetskih sredstava,
 • Analizira zahtjeve u vezi preraspodjele budžetskih sredstava,
 • Priprema i izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih materijala iz oblasti finansija i budžeta,
 • Vrši poslove u vezi prijema i otpreme internih i eksternih knjigovodstvenih isprava, kao i poslove u vezi kontrole i ispravnosti istih, te vodi potrebne evidencije o kretanju zaprimljenih i otpremljenih knjigovovodstvenih isprava i poslove arhiviranja predmeta,
 • Izrađuje sve skte u vezi Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH
 • Izrada svih akata iz nadležnosti Službe i kontrola njihove usklađenosti sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
 • Vrši sve stručne i administrativne poslove iz nadležnosti finansija, kao i poslove koji se zakonom stave u nadležnost odsjeka i Službe.

 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi