Služba za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Po ovlaštenju Gradonačelnika:Pomoćnik Gradonačelnika za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu:

Jasmin Hodžić

Kontakt telefon: 036 712-238
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 • vrši poslove sekretara općinskog vijeća Konjic;
 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;
 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;
 • vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, radna tijela Gradskog vijeća i stara se o njihovoj blagovremenoj distribuciji i objavi;
 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • obavlja stručne, administrativno tehničke poslove i poslove pomoćnih djelatnosti za potrebe Gradskog vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Gradskom vijeću, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća, a naročito: poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa, pravilnika, poslovnika, odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata za Gradskog vijeće i radna tijela Gradskog vijeća;
 • vrši poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i političkih stranaka koje participiraju u radu Gradskog vijeća;
 • ostvaruje saradnju sa službama Skupštine Kantona i sa Centralnom izbornom komisijom BiH;
 • prima poštu, inicijative i prijedloge upućene Gradskog vijeću;
 • izrađuje zapisnike sa sjednica;
 • prati realizaciju odluka, zaključaka i vijećničkih pitanja i inicijativa;
 • vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Gradskog vijeća;
 • pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica i osigurava javnost njihovog rada;
 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odlukom Gradskog vijeća prenesu na mjesne zajednice,
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
 • priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Gradonačlenik i Gradsko vijeće
 • prosljeđuje zahtjeve građana i organa mjesnih zajednica nadležnim općinskim službama i drugim nadležnim pravnim subjektima o čemu vodi evidenciju i dostavlja povratne informacije podnosiocima zahtjeva;
 • afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica, kao oblike neposrednog odlučivanja građana, te kroz volonterski rad građana;
 • vrši i druge poslove, iz nadležnosti Službe, koje odredi predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik;
 • organizuje izvršavanje i stalno poboljšavanje uspostavljenih sistema kvaliteta;
 • iskazuje potrebe i učestvuje u procesu javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Grada iz domena Službe;
 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe;
 • na osnovu posebnih ovlaštenja Gradonačelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe;
 • saradnja sa drugim službama za upravu Grada i kantonalnim i federalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti inspekcijskih poslova
 • saradnja sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima,javnim ustanovama, privrednim društvima i agencijama kojima je gradsko vijeće osnivač ili ima udio u vlasništvu, radi realizacije planova i programa rada
 • vodi evidenciju o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju
 • ostvaruje saradnju sa vjerskim zajednicama i udruženjima na lokalitetu mjesne zajednice,
 • prati propise BiH, FBiH i Kantona i ukazuje na mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti,
 • prati provođenje Statuta Grada Konjic i Poslovnika o radu Gradskog vijeća,
 • priprema i izdavanje Službenih novina Grada Konjica,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi