Gradsko vijeće

Usvojene Odluke i izvještaji sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Konjic održane dana 30.06.2021. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Općine Konjic na skupštinama društava sa većinskim vlasništvom Općine Konjic                                                                    
 2. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic
 3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i održavanje sportskog terena „Partizanovo“ Konjic
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 5. Zaključak o obustavljanju postupka               
 6. Zaključak o ispravci Rješenja Općinskog vijeća Konjic broj : 03-02-2-2204/21
 7. Izvještaj o radu Javne ustanove  Gradska apoteka Konjic ( sa prilozima )
 8. Izvještaj o radu Javne ustanove „Centar za Socijalni rad  Konjic ( sa prilozima )

USVOJENE ODLUKE I AKTI SA PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC

 1. Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini privrednog društva Šumarstvo Prenj d.d
 3. Zaključak       
 4. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Konjic i imenovaju v.d člana upravnog odbora JU Dom zdravlja Konjic

USVOJENE ODLUKE I AKTI SA TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 31.03.2021.GODINE

 1. Odluka o donošenju budžeta Općine Konjic za 2021. godinu;
 2. Odluka o izvršavanju budžeta za 2021. godinu;
 3. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic;
 4. Odluka o osnivanju Zdravstvenog Savjeta Općine Konjic;
 5. Odluka o osnivanju Žalbenog vijeća;
 6. Odluka o davanju predhodne Saglasnosti na imenovanje v.d. direktora Agencije za lokalni ekonomski razvoj „Prvi korak“ d.o.o. Konjic;
 7. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u JKP ''Standard'' d.o.o. Konjic;
 8. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP  ''Standard'' d.o.o. Konjic;
 9. Rješenje o o razrješenju direktora Centra za ribarstvo ''Neretva'' d.o.o. Konjic i imenovanje v.d direktora Centra za ribarstvo ''Neretva'' d.o.o. Konjic;
 10. Rješenje o imenovanju člana upravnog odbora iz reda osnivača u Ustanovi ''SPORTSKA DVORANA''  Konjic;
 11. Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JZU ''Gradska apoteka'' Konjic u Konjicu;
 12. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora ispred reda osnivača u JU ''Osnovna škola Glavatičevo'';

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 26.02.2021.GODINE

 

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta  Općine  Konjic za 2021. godinu;
 2. Odluka o organizaciji jedinstvenog organa uprave Općine Konjic;
 3. Odluka o davanju na korištenje i održavanje poslovne zgrade „Energetika“   JKP „STANDARD“ d.o.o Konjic;
 4. Odluka o prodaji službenog motornog vozila;
 5. Odluka o poklonu putničkog motornog vozila; 
 6. Odluka o izmjeni Statuta „Radio -Televizija d.o.o Konjic“ u Konjicu i usaglašavanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH;
 7. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanju novog člana školskog odbora JU ''Osnovna škola Glavatičevo'' ispred reda roditelja;
 8. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Konjic za 2020.godinu;

IZVJEŠTAJ SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC 27.01.2021.GODINE

USVOJENE ODLUKE I IZVJEŠTAJI SA PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KONJIC        27.01.2021.GODINE

 1. Odluk o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Konjic za period 2020-2030 godine;
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na područiju općine Konjic;
 3. Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 4. Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Konjicu;
 5. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana Upravnog odbora Ustanove „Sportska dvorana“ Konjic;
 6. Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda Osnivača u Ustanovi „Sportska dvorana“Konjic;
 7. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje člana školskog odbora JU „ Osnovna škola Glavatičevo“
 8. Javni oglas za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda Osnivača u JU „Osnovna škola Glavatičevo;
 9. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vanrednoj Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija „d.d.Konjic;
 10. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 11. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP „Standard“ d.o.o Konjic;
 12. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 13. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU „Gradska apoteka“ Konjic;
 14. Izvještaj o poslovanju Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za period 01.01.-30.06. 2020. godine (sa prilozima );
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic  na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za 2021.godinu, i Plan gazdovanja područije „Krša“;
 16. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za  godinu

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi