Oglasi

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

JAVNA USTANOVA DJEČIJE OBDANIŠTE

„ZULEJHA BEGETA“ K O NJ I C

-UPRAVNI ODBOR-

 

Na osnovu člana 47. i 48. Zakona o predškolskom odgoju (“Službene novine HNK” broj 5/2000 od 07.08.2000.godine), članova 38. Pravila Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic i člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic i odluke Upravnog odbora Javne ustanove Dječije obdanište “Zulejha Begeta” Konjic broj 92/2019 od 26.03.2019. godine, Upravni odbor raspisuje:

 

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic

 

 1. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic.

 

 1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. pored općih uslova predviđenih Zakonom može biti imenovana osoba koja ispunjava i posebne uslove za odgajatelja ili stručnog saradnika (pedagog, psiholog, defektolog, logoped, socijalni radnik.) i to:

- VSS/VŠS ( ili prvi ciklus bolonjskog sistema studija koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova)

- da ima najmanje 3 ( tri ) godine rada u djelatnosti predškolskog odgoja  ili najmanje 5 ( pet ) u društvenim djelatnostima.

-  položen stručni ispit

 

 1. Kandidati su uz potpisanu prijavu na konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova (orginal ili ovjerene kopije dokumentacije) kako slijedi:

- biografija sa adresom i kontakt telefonom,

- univerzitetska diploma,

- potvrda ili uvjerenje kao dokaz o trazenoj vrsti i duzini radnog iskustva

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih.

 

Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Kandidat koji bude izabran na mjesto direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana imenovanja.

 

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:

Javna ustanova Dječije obdanište „Zulejha Begeta“,

Omladinska 3/A 88400 Konjic,

sa naznakom „za konkursnu komisiju“.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

Husein Hodžić s.r.

JAVNI POZIV za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Broj: 08-26-276/19

Konjic, 27.03.2019. godine

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Donje Selo i to:

  - č. broj 150/4, zvana Žanj, u naravi voćnjak 1. klase, površine 574 m²;

  - č. broj 150/3, zvana Žanj, u naravi njiva 4. klase, površine 1881 m²;

  - č. broj 150/5, zvana Žanj, u naravi pašnjak 3. klase, površine 555 m²; sve upisano u ZK uložak 100, K.O. Donje Selo, sa cijenom od 4,00 KM/ m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 1. Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. Kopiju lične karte
 3. Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Donje Selo“.

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 12.04.2019. godine, do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta. 

 

Obradila: Viši stručni saradnik za poljoprivredu

Lana Begtašević – Velagić, dr.vet.med.

Kontrolisao: Šef službe za privredu i društvene djelatnosti

Adisa Kevrić, dipl.ecc.

Pomoćnik Načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Vahid Alibegović, dipl.ecc.

 

Načelnik, Emir Bubalo

DOSTAVITI:                                                                                           

 1. Oglasna tabla Općine Konjic
 2. Web stranica Općine Konjic                                
 3. Služba x 3
 4. Načelniku x1
 5. A/a

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi