Oglasi

Najava obuke za općinske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih budžeta

Dana 28.01.2019 godine sa početkom u 10 sati u Sali općinskog vijeća općine Konjic, održaće se praktična obuka o ulozi OCD u razvojnim procesima na lokalnom nivou i prednostima transparentne dodjele javnih sredstava u skladu sa LOD metodologijom. Obuka uključuje kombinaciju teoretskog (izlaganja i prezentacije) i  praktičnog pristupa ( zadaci, primjeri iz prakse) te plenarnog, invidualnog i grupnog rada.Organizator obuke je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Učesnici obuke su općinski vijećnici. Ciljevi obuke su:
-prepoznati ulogu u organizacija civilnog društva (OCD) i njihov konkretan doprinos u lokalnom razvoju
-prepoznati prednosti transparentnog finansiranja OCD iz općinskog/ gradskog budžeta
-prepoznati ulogu općinskih/gradskih vijeća i vlastitu ulogu u planiranju i dodjeli sredstava OCD.
Sadržaj obuke možete pogledati u prilogu:

Javni oglas za izbor i imenovanje člana školskog odbora iz reda osnivača u JU "Druga osnovna škola" Konjic

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK“, broj: 5/00, 4/04 i 5/04),  člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/06, 51/09), člana 9. stav 1. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 2/18)  člana 9. Uputstva o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola („Službene novine HNK“, broj: 2/05 i 7/07) i  člana 16. Statuta Općine Konjic („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj: 4/11, 6/11) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 27.12.2018.  godine d o n i j e l o

 

 O D L U K U

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA  IMENOVANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JU ''DRUGA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC''

Član 1.

Raspisuje se  javni konkurs za utvrđivanje prijed­loga jednog kandidata za člana školskog odbora JU ''Druga osnovna škola Konjic'' na period do 02.07.2019 godine  iz reda osnivača.
Javni konkurs iz stava (1) ove tačke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu  ''Oslobođenje", oglasnoj ploči Općine Konjic i web stranici Općine Konjic.

 Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Javni konkurs za imenovanje članova Školskog odbora JU ''Druga osnovna škola''  iz reda osnivača.

Član 3.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Konjic.

Član 4. 

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Općine Konjic'',  i ima se objaviti na oglasnoj tabli i web stranici Općine Konjic.

 

Javni oglas i odluku možete preuzeti ispod.

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja Općine Konjic

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sva fizička i pravna lica koja su podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je obavezan upis promjena u RPG i RK - članak 14. Pavilnika o upisu u RPG i RK (Službene novine br.42/08 od 09.07.2008), i to:

(1) Poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 1. januara do 31. marta, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

 1. a) poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
 2. b) trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
 3. c) promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

(2) Poljoprivredna gazdinstva iz stava (1) ovog člana dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijave:

 1. a) promjenu nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioca obrta, odnosno promjenu

ovlaštenog lica u pravnom licu koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

 1. b) promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
 2. c) promjenu članova poljoprivrednog gazdinstva.

(3) U slučaju promjene sjedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, nadležna općinska služba koja vodi upis u RPG dužna je u roku od 30 dana, službenim putem dostaviti originalni dosje poljoprivrednog gazdinstva novom nadležnom organu.

Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 4. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Konjic I i to:
  -kč. broj 213/1, zvana Bara, u naravi njiva 4. klase, površine 1438 m²;
  sve upisano u ZK uložak 47, K.O. Konjic I, sa cijenom od 7,00 KM/m².
 2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).
 3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

 1. Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,
 2. Kopiju lične karte
 3. Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,
 4. Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

 1. Suvlasnik
 2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,
 3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,
 5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,
 6. Poljoprivredna zadruga
 7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuđača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu „Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Konjic I“.

 

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 11.01.2019. godine, do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11,00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi