Oglasi

Javni oglas o nadmetanju-licitaciji za prodaju nekretnine u vlasnistvu Općine Konjic

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“,broj 66/13 i 100/13), članova  2.,5.,7. i 8.Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“,broj 17/14 ) i i člana 38. Statuta Općine Konjic ( '''Službeni glasnik Općine Konjic '' broj 4/11,6/11)   Načelnik Općine Konjic;  r a s p i s u j e 


JAVNI OGLAS O NADMETANJU - LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Konjic


 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi