Općinsko vijeće

Informacija sa 20.sjednice Općinskog vijeća

USVOJENE ODLUKE SA 20.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA DANA 30.12.2019. GODINE:

 1. Odluka o rebalansu Budžeta općine Konjic za 2019. godinu;
 2. Odluka o donošenju Budžeta općine Konjic za 2020. godinu;
 3. Odluka o izvršavanju Budžeta općine Konjic za 2020. godinu;
 4. Odluka o osnivanju poslovene zone  „Donje Polje“ Konjic;
 5. Rješenje o imenovanju stručne komisije općine Konjic i privrednika sa lokaliteta industriske zone „Donje Polje“ radi utvrđivanja stanja oborinskih, fekalnih i industriskih odvodnih cijevi ;
 6. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica;
 7. Rješenje o razrješenju člana školskog odbora i imenovanje novog člana školskog odbora JU “Srednja škola”Konjic ispred reda roditelja;
 8. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora RTV Konjic d.o.o Konjic;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic  na plan gazdovanja Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za 2020.godinu, i Plan gazdovanja područije „Krša“;
 10. Obavještenje o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za 2018. godinu;

 

Informacija sa 19. sjednice Općinskog vijeća

            USVOJENE ODLUKE SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA:

            1. Nacrt Budžeta Općine Konjic za 2020. godinu
              -Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta  Općine  Konjic za 2020. godinu;

  1. Odluke o potvrđivanju imenovanja općinskog Javnog pravobranioca;
  2. Odluke o pristupanju Sporazumu načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena;
  3. Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o Konjic
  4. Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na 12. redovnoj Skupštini društva Šumarstvo „Ljuta“ d.o.o. Konjic .
  5. Odluke o imenovanju Školskog odbora JU „Osnovna škola Čelebići“;
  6. Odluka o gubljenju statusa dobra u općoj upotrebi
  7. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanju novog člana Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic ispred reda roditelja;
  8. Izvještaj o radu JKP „Standard“ d.o.o Konjic za 2018 godinu (sa prilozima);
  9. Izvještaj o poslovanju Šumarstvo „Prenj“ d.d Konjic za period 01.01.-30.06. 2018. godine (sa prilozima );
  10. Izvještaj o radu JKP „ Vodovod i kanalizacija „ d.d Konjic za 2018. godinu (sa prilozima);     

Informacija sa 18. sjedice Općinskog vijeća-Konjic

USVOJENE ODLUKE SA 18.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA- KONJIC

 1. Odluka o rebalansu budžeta                                                                                                                  
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata ispred reda osnivača za članove odbora za reviziju u “Šumarstvo Prenj” d.d Konjic                                                                                                                
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na vandrednoj Skupštini privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d. d Konjic                                                                           
 4. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                  
 5. Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača JU osnovna škola “Čelebići”                                                                                                                                                   
 6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora i tehničkog direktora privrednog društva “Šumarstvo Prenj” d.d. Konjic                                                                                                              
 7. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora i imenovanje novog člana Upravnog odbora JU dječije obvdanište “Zulejha Begeta” Konjic                                                                                        
 8. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JKP “Standard” d.o.o Konjic                 
 9. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU “Centar za socijalni rad” Konjic      
 10. Odluka o davanju saglasnosti na pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama JKP “Standard” d.o.o Konjic                                                                                                                          
 11. Odluka o visini subvencije troškova naknade za pogodnost lokacije – rente i uređenje građevinskog zemljišta i troškova naknade za dodjeljeno garađevinsko zemljište                   
 12. Odluka o usvajanju Općinske komisije                                                                                                 
 13. Odluka o utvrđivanjuu nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana “Donje polje” i upućivanje na javnu rasprvu                                                                                                                                            
 14. Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za ekspoataciju mineralne sirovine tehničkog kamena krečnjaka i dolomita (sipara) na lokalitetu “Rakov Laz”   
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije “Prvi korak” d.o.o Konjic za 2018.godinu
 16. Izvještaj o radu J.Z.U. “Gradska apoteka”  Konjic za 2018.godinu                                              

Informacija sa 17.sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 17. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  27.  06. 2019 .godine                                                      

usvojene su sljedeće odluke:

1. Odluka o davanju ovlaštenja  punomoćniku  za zastupanje Općine Konjic na  Skupštini  privrednog društva „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic

2.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JU Dječije obdanište“ Zulejha Begeta „Konjic

3.Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic

4.Odluka o utvrđivanju kandidata ispred osnivača za članove Nadzornog odbora u „Šumarstvo Prenj „d.d. Konjic

5.Odluka o imenovanju članova Školskog odbora „Druga osnovna škola“ Konjic

6.Odluka o sticanju vlasništva kupovinom zemljišta

Informacija sa 16. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 16. sjednici  Općinskog vijeća koja je održana  13.  06. 2019 .godine                                                      
usvojene su sljedeće odluke:

- Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja;

- Odluka o rebalansu budžeta općine za 2019.godinu;

- Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog Načelnika za 2018. godinu;

-  Program rada općinskog Načelnika   za 2019.godinu:

-  Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila  Javne ustanove „Prva osnovna škola“ Konjic;

- Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora i imenovanje novog člana Nadzornog odbora

    RTV d.o.o Konjic  ispred reda zaposlenika;         

- Odluka o davanju Saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora RTV                                                          

    d.o.o Konjic;

- Odluka o osnivanju poslovne zone „UNIS“Konjic;

- Odluka o usvajanju Strateškog plana rada Općine Konjic za period 2019.-2021godinu;                                     

- .Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Konjic za 2018.godinu, sa finansijskim      

   pokazateljima;

-Izvještaj o radu RTV d.o.o Konjic za 2018. godinu, sa finansijskim      pokazateljima;  

- Izvještaj o radu JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“Konjic za pedagošku 2017/ 2018.    godinu,sa finansijskim pokazateljima;

Informacija sa 15. sjednice Općinskog vijeća Konjic

Na 15. sjednici Općinskog vijeća koja je održana 25.04. 2019. godine,usvojene su sljedeće odluke:
- Odluka o izvršenju budžeta za 2018. godinu
- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 površine na području Općine
- Odluka o usvajanju  Regulacinog plana „Lisičići“ 
- Odluka o provođenju Regulacinog plana „Lisičići“
- Odluka o imenovonaju Uredničkog vijeća RTV d.o.o. Konjic  
- Odluka o raspodjeli finanasijskih sredstava 
- Odluka o osnivanju Mjesnih zajednica 
- Odluka o raspisivanju izbora za čalnove Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području Općine Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača u JU „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.d. Konjic 
- Odluka o davanju Saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Konjic 
- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic 
- Javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Šumarstvo „ Prenj“ d.d
- Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zatupanje Općine Konjic na Skupštini JKP „Standard“ d.o.o. Konjic
- Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova  Nadzornog odbora društva  Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic                                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                       

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi